19. Прекратяване на служебното правоотношение.

Основанията за прекратяване на служебното правоотношение са изчерпателно изброени в глава 6 в ЗДС. Вън от тях други основания могат да бъдат с подзаконови нормативни актове, те могат да бъдат обособено в някой основни групи- 1 група общите основания за прекратяване на служебното правоотношение чл.103 ал.1 ЗДС 1 основание е по взаимно съгласие на страните , като предложението трябва да бъде направено в писмена форма , страната към която е отправено предложението , трябва да вземе отношение по него в 10 дневен срок от получаването и на свой ред да уведоми писмено за своето становище.В случай че не направи това се счита че предложението не е прието .2 основание обхваща случаите в които служебното правоотношение на служителя веднъж е било прекратено , а в последствие при оспорване съдът е признал прекратяването за незаконно и служителят е възстановен на работа , ако в 2 седмичен срок от получаване на съдебно съобщение за възстановяване на работа служителят не се яви да заеме съответната служба органът по назначаването прекратява служебното правоотношение.Че служебното правоотношение се прекратява при невъзможност на служителя да изпълнява службата си , поради болест довела до трайна нетрудоспособност ,до тази хипотеза се стига при наличието на 2 условия ; 1 да е налице невъзможност на служителя да изпълнява задлъ09 мин , в същата администрация да няма друга длъжност подходяща за здравното състояние на служителя за трудоустрояване .2 поради възникнала несъвместимост служителят да изпълнява служебните си задължения .;когато служителя бъде осъден на ефективно излежаване на лишаване от свобода .; поради завръщане на замествания на държавния служител ; поради изтичане срока за назначаване на държавен служител ; поради смърт на държавния служител.Задължително изрично се заповед за прекратяване на служебното правоотношение.
2 група основания те са свързани с едностранно прекратяване на служебното правоотношение , което може да бъде както от страна служителя така и от страна на органа по назначаване.Хипотези-1 когато служителя подаде писмено заявление до органът по назначаването не е задължително да изтъква мотиви, в този случай прекратяването, настъпва след изтичането на месечен срок от дата на подаване на заявлението Възможно е органът по назначаването по рано да прекрати служебното правоотношение , но в такъв случай той дължи на служителя обезщетение в размер на брутната заплата на служителя за остатък от време .От своя страна органът по назначаване също може , с мотивирано писмено предизвестие едностранно да прекрати служебното правоотношение , като срокът на предизвестието е едномесечен .Хипотезите при които органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с предизвестие са също нормативно установени в чл.106 ал.1 от ЗДС .1 от тях включва при едностранно предизвестие поради закриване на администрацията в която е назначен служител.Такова закриване се извършва с решение на МС като в това решение се посочва момента в които се извършва това закриване .Хипотеза при съкращаване на длъжността – съкращаването се извършва с акта на органа , в които се посочват наименованията на длъжностите които се премахват , а също от кой момент става това .Хипотеза за придобиване на право на пълна пенсия за прослужено време и старост – предизвестието се отправя след като служителят е придобил това право.Съгласно закона в случаите на едностранно прекратяване с предизвестие , от страна на органа по назначаването на служебното правоотношение служителят има право на обезщетение в размер и изчисляван според месечната му заплата , към момента на прекратяване на служебното правоотношение .3 група прекратяване без предизвестие се извършва с писмено изявление издадено от органа по назначаването с цел отразяването на настъпилите промени в служебното досие и регистъра надържавните служители които се води към МС .Основанията включени в тази група са следните : 1 когато държавен служител с влязла сила присъда бъде лишен от правото да упражнява професията или заема длъжността на която е назначен .Хипотеза – когато служителя бъде дисциплинарно уволнен.При настъпили обстоятелства водещи до несъвместимост да осъществява дейността си .Акта за прекратяване на служебното правоотношение се издава писмена форма носи белезите на индивидуален административен акт ,и съдържа реквизити задължително определени от закона .Екземпляр от акта се връчва на служителя и се прилага към служебното му досие.в 7 срок от издаването на акта.Справката с е изпраща за вписване в регистъра на държа служители, акта за прекратяване на служебното правоотношение е обжалваем.

Незаконно е онова прекратяване на съществуващо служебно правоотношение, което е извършено на несъществуващо в закон основание или извършено на предвидено в закона основание , но при непълен или липсващ фактически състав .Незаконно прекратяването на служебното правоотношение ,когато е извършено при нарушаване на процедурните правила .при всички тези и други нарушение се прилага , съдебната защита като най-ефективен способ .Когато уволненият служител насочи правото си на оспорване , законността на прекратяване на служебното правоотношение към съда , това негово право се отразява в конкретен иск срещу органът по назначаването .Защита с/у незаконното прекратяване на служебното правоотношение по съдебен ред , може да се упражни чрез 4 вида искове , за справка изброени в чл.121 ЗДС.1- иск за отмяна на акта с които е прекратено служебно правоотношение- този иск може да бъде предявен заедно с някои от останалите видове искове .тежестта на доказване при този иск , лежи в/у органът по назначаването .Той трябва да докаже законността на своите действия и да обори твърденият на служителя .Искът е конститувен и цели отмяна на уволнението , в резултат на това производство съдът може само 2 неща : да отмени или да потвърди оспорваният акт .2 вид иск е за възстановяване на предишната държавна служба . с уважаването на този иск уволненият държавен служител би постигна защита на своите интереси и поправяне на последиците от незаконното престаряване на служебното правоотношение .Чрез този иск служителят иска да упражнява субективното си право на възстановяване на предишната държавна служба .ако иска на служителя бъде уважен на предишната държавна служба , той може да заеме предишната си длъжност ,ако се яви в учреждението в 2 седмичен срок от получаване на съдебното съобщение за възстановяване на служба .ако този срок не бъде спазен без уважителни причини то служебното правоотношение ще бъде прекратено без предизвестие.3 вид иск е искът за обезщетение за времето през което служителят не е бил на служба , поради прекратяване на неговото служебно правоотношение , чрез този иск ищецът цели да му бъде заплатено обезщетение за вредите които е претърпял от незаконосъобразното уволнение но за не повече от 10 месеца.Вредите и загубите се изразяват в липсата на заплата измервана за времето през което служителя е останал без работа .Тежестта на доказване за претърпените вреди и загуби се възлага на незаконно уволнения служител .4 вид иск за поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение вписано в служебната книжка или други документи.Основанието за прекратяване на служебното правоотношение се посочва в акта, с които се прекратява и се вписва в служебната книжка на служителя .То се отразява и в неговото досие , възможно е и да се отбелязва и в други документи всички тези потбелязвания пораждат за служителя негови интерес , да иска поправяне на посоченото основание в случаите когато счита че неправилно вписано .ако това се установи във входа на съдебното производство ще се впише точното и правилното основание на което е прекратено служебното правоотношение , за разлика от другите изкове уважаваното на този иск няма съпредпоставка установяване на незаконност при прекратяване на служебното правоотношение.