18. Изменение на служебното правоотношение.

Изменението на служебното правоотношение е допустима само в изрично посочените в закона хипотези – отразени в текстовете на чл. от 82 до 85 ЗДС.1 хипотеза в случай на промяна на служебното правоотношение тази хипотеза се отнася до случаите при които държавен служител изпълнява друга държавна служба в рамките на същата администрация .В случая на лице промяна на работното място като изменението се извършва с акт на органа по назначаването .За неговата допустимост , е необходимо и съгласието на държавен служител като допълнително условие се поставя и извикването за наличие на необходимият ранг , за заемане на новата служба .2 хипотеза е свързана с преместването на държавната служба , тя също е свързана с изменени на служебното правоотношение , като за да е допустимо преместването трябва ад са налице , следните условия:1-при служебна необходимост , която може да се изразява във временен недостиг на работна сила за изпълнението на определени задачи,2 преместване само за определено време , но повече от 45 дни през 1 календарна година.3 службата на която се премества държавен служител, трябва да бъде в рамките на същата администрация .Необходимо е държавният служител да притежава съответният ранг , за извършване на службата , на която се премества .За времето когато служителят е преместен на друга длъжност , той получава заплата , съответна на заеманата длъжност .Ако тя е по малка му се заплаща , заплатата получавана до момента на преместването.4 хипотеза при заметване на държавен служител , такова се налага когато назначеният на длъжност служител отсъства повече от 30 работни дни ,няма изменение на служебните правоотношения по отношение на лица , които по длъжност са заместници на титуляря .Заместването на отсъстващия държавен служител се извършва въз основа нарочена заповед , издадена от органа по назначаването , по предложение , на непосредствения ръководител на титуляря на длъжността .Ако служителя отсъства повече от 30 работни дни , възниква хипотезата на срочно служебно правоотношение по заместване до завръщането на титуляря .4 това е случаите при преместване поради трудоустрояване .Трудоустрояването е дейност по настаняване на лица с намалена трудоспособност на друга подходяща работа , съответстваща на тяхното здравословно състояния и на определени от него възможности , за участие в служебния процес .констатирането на предпоставките и необходимостта от трудоустрояване се извършва на базата на медицински критерии , чрез издаването на спец предписание за трудоустрояване , което е задължително за органа по назначаване.Той трябва да го изпълни в 10 дневен срок от издаването на предписанието за трудоустрояване.До изпълнение на предписанието , служителят се освобождава , от задължението си по служба и му се изплаща обезщетение в размер на брутната заплата за заеманата от него длъжност .В случай че служителят е преместен на служба , за която е определен по ниска заплата , той има право на обезщетение , за разликата до по високия размер на получаваната от него до трудоустрояването заплата.Ако без уважителни причини служителят откаже, да приеме службата на което се трудоустроява, той губи правото си на обезщетение.5 в случаите на командироване на държавен служител.При служебна необходимост органа по назначаването , може да командирова държавния служител , временно да изпълнява службата си в друго населено място в рамките на друга администрация.Промяната която настъпва имам временен характер и засяга мястото на изпълнение на служебните задължения .Само по себе си , това изменение има едностранен характер, тъй като се предприема от органа по назначаването, при наличието на служебна необходимост.Командировка на държа служител неможе да бъде по дълга от 30 календарни дни.