16. Права на държавният служител.

Създаването на условията за изпълнението на държавната служба, от държа. Служител е задължение на държавата .Това задължения се осигурява от съответни , юридически ,икономически , материални организационни и социални гаранции, както и чрез възлагане на конкуренти задължения от органа по назначаване.Затова основните задачи на органите по назначаването са уредени в чл.30 ЗДС .на 1 място на него е възложено да осигури на държавен служител необходимите условия за изпълнение на държавната служба а това включва задължение произтичащи от длъжностната характеристика същевременно органа по назначаването трябва да осигури условия за работа и евентуално необходимо въвеждане и обучение на ново назначените служители в спецификата на работа , на съответната администрация. Друго задължение на органа по назначаване е че той е длъжен да не възлага допълнителни задължения извън определените му в длъжностната характеристика .Длъжен е да изплаща в установения ред и в срок заплата на държавен служител и да го осигурява по установения ред .Контролните правомощия по отношения на изпълнението на задълженията на органа по назначаването са възложени на главната инспекция по труда към МС. В случай на констатирани отношения тя задължава съответния орган по назначаването да ги отстрани в седем дневен срок и може да му наложи съответното административно наказание.