15. Задължения на органа по назначаването.

Основната цел при установяването на задълженията на държавния служител е да се обезпечи , доброто функциониране на държавната служба .В тази връзка задълженията на държавните служите могат да бъдат обединени в няколко основни групи .Първо ,задълженията свързани с възникването на служебното правоотношение – това са задължения които служителя трябва да изпълни , още със самото встъпване на служба , след издаването на акта за назначение , това са еднократни задължения ,те са на 1 място встъпване в длъжност , фактическо започване на осъществяването на служебните функции и полагането на клетва .Това е същевременно и съгласие за назначаване .служителя да уведоми органа по назначаването в случай на възникване на някои от основанията представляващи пречка за заемане на държавната служба .Служителя да декларира своето имотно състояния пред органа по назначаването при встъпването си в длъжност а също до 31 март ежегодно .2 група задължения са свързани със изпълнението на съответна длъжност , теса регламентирани са в справка в текста от 21 – 28 в закона ЗДС .Като общ принцип е установено че държавен служител при изпълнение на службата се ръководи от закона и законно съобразните актове на органите на държавната власт.начинът на изпълнение на държавната служба изисква служителя да изпълнява задълженията си точно добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и устроени в правилник на съответната администрация .Осен това служителя е длъжен , активно да подпомага и да съдейства на органите на държавната власт , при осъществяване на техните пълномощия .Да изпълнява само законосъобразните актове на по горе стоящите служители и органи .Освен това той е длъжен да защитава класифицираната информация , представляваща държавна или служебна тайна .станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения.фактите и обстоятелствата представляващи класифицирана информация , държавна или служебна тайна , както и реда за работа с тях са определени със закон.3 група са свързани с начина на изпълнения на длъжността .В отношенията си към гражданите държавния служител е длъжен да се произнася без забава по техните искания , да удовлетворява точно своевременно тези от тях които са законно съобразни , да съдейства за признаването на техните законни права и интереси.Да не проявява грубост и неуважение към гражданите които обслужва .В закона е предвидена и спец разпоредба съгласно която служителя може да бъде временно отстранен от работа от органа по назначаването или от прекия си ръководител когато се явява на работа в състояние което не му позволя служебните си задължения .служителя е длъжен да спазва съответно то работното време.