14. Задължения на държавния служител.

Основната цел при установяване на задълженията на държавния служител е да се обезпечи доброто функциониране на държавната служба. В тази връзка задачите могат да бъдат обединени в три групи:
Задачи свързани в възникване на служебните правоотношения.
Задачи свързани с изпълнението на длъжността.
Задачи свързани с начина на изпълнение на длъжността.
Първата група свързани с възникването на служебни правоотношения са задачи, които служителят трябва да изпълни със самото встъпване на служба т.е. след издаването акта за назначение. Характерно за тази задачи е че те са еднократни
Първото е свързано с постъпването на служба в срок от 10 дни от издаването на акта за назначаване
Второто е задължение на служителя е да уведоми органа по назначаването за евентуално възникнало основание за недопустимост по чл.7 ал.2 от ЗДС. Това свое задължение трябва да изпълни в 7 дневен срок от възникване на обстоятелствата на недопустимост.
Третото задължение в началото а после и в последствие до 31.03. всяка година има задължение да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаване.
Втората група са свързани с изпълнението на длъжността /това е най голямата група/ - и са установени от чл.21 и чл.28 от ЗДС.
задачите да изпълнява точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие с установения правилник и законите на страната и да изпълнява своите задължения.
Да подпомага и съдейства на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.
Да спазва йерархическата подчиненост спрямо по-горестоящите, както и издадените от тях допълнителни инструкции, становища и препоръки. Изключения има само когато изпълнението е насочено срещу него самият или негови роднини по права линия, съребрена линия и до 4 степен и сватовство до 2 степен.
Да защитава класифицираната информация представляваща държавна тайна или служебна тайна станали му известни при и по повод изпълнението на служебните задължения.
Трета група свързани с начина на изпълнение на неговата длъжност. Частично те са изброени в чл.21 от ЗДС.
задълженията на държавния служител свързани с отношението му към гражданите, които обслужва да се произнася без забава към техните искания, да не проявява грубост.
Държавния служител може да бъде временно отстранен от работа от органа по назначаването когато се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява своите задължения по чл.100 от ЗДС.
Да спазва установеното работно време и да го използва за изпълнение на служебните си задължения.