13. Постъпване на служба. Срок за изпитване. Заемане на стажантски длъжности. Служебно досие.

Актът за наказване за назначаване се връчва на лицето кандидатстващо за длъжност държавен служител но фактическия състав по заемане на държавната служба не е завършен съгласно чл.14 ал.1 от ЗДС служебните правоотношения възникват от деня в встъпване на лицето в длъжност. Това трябва да стане в 10 дневен срок от датата на издаването на акта по назначаване като встъпването се удостоверява писмено.
Друга предпоставка за възникване на служебните правоотношения е полагането на клетва от държавните служители. Текста на клетвата е нормативно установен в чл.14 ал.2 от ЗДС. Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист, които се прилага към служебното досие на държавния служител.
Встъпването в длъжност има двойно значение. От една страна то е условие за възникване на служебните правоотношения и от друга поставя началото на пораждането на служебни права и задължения. Ако встъпването в длъжност или полагането на клетва не бъдат извършени в 10 дневен срок по уважителни причини органа по назначаването е длъжен да определи нов срок на встъпване. Ако тогава лицето не изпълни тези условия акта по назначаването му се отменя от органа по назначаването по силата на ЗДС.
Законодателят е предвидил и изпитателен срок. Съгласно чл.12 от ЗДС когато кандидата се назначава за първи път в 6 месечен срок от датата на встъпването в длъжност органът по назначаването може да прекрати служебните правоотношения без предизвестие. В 6 месечния срок с едномесечно предизвестие самият служител може да прекрати служебните правоотношения.
Когато предсрочното прекратяване е на основание с несправяне на работата преценката се прави от органа по назначаването като този административен акт подлежи на обжалване по реда на чл.124 от ЗДС.
При едностранното прекратяване от страна на служебните органи по назначаването също издава акт по прекратяване на служебното правоотношение и той е необжалваем.
Заемане на стажантска длъжност законът е предвидил и възможност за заемане на служебни правоотношения за определен срок, когато става въпрос за заемане на определена стажантска длъжност. Стажантската длъжност се определя за заемане когато за заемане на определена длъжност е предвидено наличието на предварителен стаж на тази длъжност. И назначаването на стажната длъжност се извършва с административен акт от органа по назначаване в който се посочва време и място и размер на заплати. Не се посочва длъжността на която се назначава лицето както и рангът, които му се определя, тъй като назначения не се ползва със статут на държавен служител. Такъв статут стажанта придобива едва след успешно приключване на стажа и евентуалното му назначаване за държавен служител.
За всички държавни служители съответната администрация съставя и води служебно досие. В него се отразяват постъпването и освобождаването на служителите, длъжностната им характеристика, на професионалното развитие на служителите, отпуските, наградите, декларации за имотно състояние и др.
Най-общо служебното досие съдържа всички доказателства отразяващи възникването, изменянето, съществуването и прекратяването на служебните правоотношения.
Досието се съставя от администрацията в която лицето за първи път постъпва на държавна служба като при преминаването му в друга служба, друга администрация, досието се изпраща служебно в новата администрация по новоназначения.
Досието съхранява 10 години след прекратяване на служебното правоотношение.