12. Възникване на служебноправоотношение. Процедури и акт за назначаване.

Държавния служител изпълнява държавна служба във основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното правоотношение възниква в резултат на съвкупност от фактически и правни действия извършвани както от лицето кандидат, така и от органа по назначаване.
Чл.8 от ЗДС изисква подаването на формално заявление за назначаване към което се прилагат необходимите документи за заемане на длъжността, които са нормативно установени с специална наредба издадена от министъра на държавната администрация
Предназначението на заявлението е да бъде ясно и безспорно доказателство за волята на кандидата за заемане на определена държавна длъжност като същевременно с него се поставя началото на процедурата по назначаване.
Приложенията към това заявление са наративно установени както в наредбата така и самия ЗДС. Когато назначаването се предхожда от конкурс към документите за назначаване служебно се прилага и екземпляр от протокола, които води конкурсната комисия.
Назначаването на държания служител се предхожда или от преценка от представените документи /без конкурс/ или от конкурс или е налице преминаване на държавна служба на лице което е извършвало работата по трудово правоотношение до обявяването и за заемане от държавен служител.

Назначаването без конкурсна процедура е най-общия начин на назначаване и за него се прилагат общите правила и самостоятелната преценка на органа по назначаване и какви критерии да бъдат използвани по подбора и назначаване на държавния служител.
С конкурсното начало то е използва за подбор на кандидатите но не е като основание за възникване на служебни правоотношения, тъй като самото възникване на служебни правоотношения се основава на административен акт. Конкурса се провежда по преценка на органът по назначаване. В случай че той прецени да провежда конкурс със свой административен акт назначава комисия, която класира кандидатите като административните актове по конкурсната процедура не подлежат на обжалване. Решаващия етап на конкурсното производство е провеждането на самия конкурс. В комисията е задължително участието на правоспособен юрист.
като първи етап от това производство са свързани с допускане на кандидатите до конкурса. То се извършва по преценка на подадените документи.
втори етап комисията уведомява допуснатите кандидати за времето и мястото за провеждане на конкурса. Уведомяват се не допуснатите кандидати за основанията за недопускане до конкурса като те имат право в тридневен срок от получаване на съобщението да направят възражение до ГИТ, която в тридневен срок от получаването на възражението издава предписания до органа по назначаването, копие от което се изпраща до не допуснатия кандидат. Преценката на комисията и направеното от нея класиране не подлежат на обжалване дори пред ГИТ.
За провеждания конкурс се съставя протокол, който се прилага към документите на класираните кандидати.
Всички документи се изпращат до органа по назначаването, който издава акт за назначаване като може и да не се съобрази с предложеното му класиране.
Актът по назначаване е адм.акт от категорията на индивидуалните адм.актове. Въз основа на него възниква служебното правоотношение. Той има нормативно установени реквизити в чл.11 ал.2 от ЗДС като липсата на някой от тях води до неговата недействителност.
Актът по назначаването се връчва срещу подпис от назначеното лице като служебното правоотношение възниква от деня на встъпването на кандидата в длъжност. Принципът е че служебното правоотношение е безсрочно освен ако в нормативен или административен акт не е посочено друго.
Органът по назначаването или упълномощеното от него лице в срок от 7 работни дни след издаването на акта е длъжен да изпрати препис до ГлИТ заедно със справка за назначения държавен служител за обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра на държавните служител. Тези обстоятелства се завеждат под индивидуален номер за всеки държавен служител като във вписаните данни се отразява всяка последваща промяна.