11. Условия за заемане на държавна служба.

Условията за заемането на държавна служба са нормативна установени в ЗДС , конкретно в чл.7 ал.1, който изисква кандидата да е български гражданин, да е пълнолетен, да не е поставян под запрещение, да не е осъждан за умишлено действие, да не е лишен от правото да заема такава длъжност, а също и да притежава специални изисквания да заема определена длъжност.

В чл.7 ал.2 са посочени и пречките за заемане на държавна служба. Такива се явяват:
- пряката йерархическа връзка за контрол на съпруг и съпруга;
- да не е народен представител;
- да не заема контролна длъжност в политическа партия.

А в някой закони се предвидени специални ограничения.
- при заемането на определена длъжност в администрацията не се допуска дискриминация, привилегии или ограничения основани на раса, народност , етническа принадлежност, политически произход, религия, увреждания и др.
- при определянето на кандидата, които ще заеме длъжността като държавен служител органа по назначаването е длъжен да се съобрази с наличието на условията определение за заемането на тази длъжност.
- ако всички кандидати отговорят еднакво на тези условия органа има право на самостоятелна преценка кого да назначи като върху тази негова проява на оперативна самостоятелност не може да се упражнява дори съдебен контрол.