10. Закон за държавният служител – общи положения. Понятие и видове държавни служители според ЗДС.

С приемането на ЗДС, този институт получи самостоятелна правна регламентация и излезе от общия режим на кодекса на труда .Законът урежда възникването съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения м/у държавата и държавният служител при и по повод изпълнението на държавна служба доколкото не е предвидено друго в специален закон .Съгласно член 2 ал.1 от закона държавният служител се определя като лице , което заема платена длъжност в администрацията на което се предоставя статут на държавен служител .При спазване на съответни нормативни изисквания .Характеристиките на понятието държавен служител могат да се извлекат от този законов текст и да го определят като физическо лице заемащо щатна длъжност чрез конкурс или назначение в системата на държавният апарат .Работещо по служебно правоотношение,като характерен на служебните му задължения съдържа и властнически правомощия .Държавният служител осъществява държавната служба по професия получавайки възнаграждения за труда си .Като допълнителни белези на понятието държавен служител , могат да се посочат , условията за постъпването му на служба , съответният ценз, несменяемостта и носената отговорност за извършване на действия по служба .Статут на държавен служител може да бъде признат и с административно правна норма , независимо от това че лицето неотговаря на изискванията по ЗДС. Закона за държавния служител изрично регламентира и кои не са държавен служител , по смисъла на този нормативен акт .Обособени в 3 групи теса :1 членове на политически кабинети , зам. областни управители зам. кметове на общини,2група – лицата които изпълняват технически функции администрацията .Законът регламентира и определени видове държавни служители , според различни критерии .Най напред в зависимост от вида администрация в която са заети.Те се делят на : 1 категория- заети в централната администрация ,2 заети в териториалната администрация,
2 категория – заети в общата администрация , 2 заети в специализираната администрация.Класификацията на държавните служители в обща и специализирана администрация води до уточняване на обстоятелство че заетите в общата администрация. ,са тези които отговарят за общото обслужване и помагане на държавната служба .В съответствие на единният класификатор на длъжностите в администрацията.,отделни администрации се категоризират в 3 основни категории обозначени с букви а,б,в,.Всяка от тези категории от своя страна се подразделя на 4 под категории подредени в низходящ ред , които се обозначават с цифра след съответната група.Класификацията на видовете държавни служители се съдържа и в член 5 от закона за ЗДС.Допълнителна разработка на това разделение прави наредбата за прилага на единния класификатор на длъжностите в администрацията. Съгласно тази наредба ръководните длъжности в администрацията се наемат от лица по служебно правоотношение, експертните длъжности могат да се заемат от лица както по служебно правоотношение така и по трудово правоотношение, а техническите длъжности се заемат от лица само по трудово правоотношение.

Следователно дейността на една администрация се осъществява от два вида лица.
- държавни служители
- работещи по трудови правоотношения
Значението на това разглеждане е за да се определи обхвата за действия на ЗДС, доколко се прилага неговата едностранна регламентация т. е изпълнение на служебните задължения по служебното правоотношение. Тъй като за останалите се прилага трудовото право.