Увод в конституционното учение

Лекции по Увод в конституционното учение
Съдържание:

1. Понятието за конституционализъм.
2. Конституционалзмът като идейно течение и политическа практика.
3. Етапите в развитието на модерния конституционализъм.
4. Обща характеристика на модерната национална държава.
5. Модерната държава и идеята за "общото благо".
6. Гражданско общество и политическа държава.
7. Национална и социална интеграция.
8. Ценности и цели на конституционното управление.
9. Учредителната власт на нацията. Създаване и ревизии на конституциите.
10. Понятието за конституция. Основни концепции за същността на конституцията.
11. Функции на конституцията.
12. Видове конституции.
13. Политическо и правно върховенство на конституцията. Политически и юрисдикционни гаранции.
14. Форма на държавата. Политическа интеграция.
15. Видове държавни форми.
16. Форма на държавно управление. Видове форми на управление.
17. Форма на държавно устройство (Форма на политико-териториална организация на държавата). Унитарни и съставни държави.
18. Учение за народния суверенитет.
19. Учение за разделение на властите. Историческо развитие и съвременни измерения.
20. Легитимност и легалност.
21. Политически плурализъм и политически партии.
22. Общи тенденции в развитието на съвременния конституционализъм.