Парламентарно право

Лекции по Парламентарно право
Съдържание:

1. Предмет и източници на Парламентарното право.
2. Парламентаризъм и парламентарна форма на управелние /еволюция и разновидности/.
3. Функции и правомощия на Народното събрание – обща характеристика.
4. Състав и срок на пълномощията на народното събрание.
5. Структура и ред на дейност на народното събрание.
6. Конституиране на Народното събрание.
7. Ръководни органи на Народното събрание /председател, заместник – председатели, секретари, Председателски съвет/.
8. Правно положение на народните представители.
9. Парламентарни групи – определение, роля и функции.
10. Парламентарни комисии – определение и видове /постоянни и временни/.
11. Система на постоянните комисии – функции, начин на образуване и ред на дейност.
12. Обща характеристика на законодателната дейност и основни фази на законодателния процес.
13. Законодателна инициатива – субекти и осъществяване.
14. Обсъждане на законопроектите – субекти и основни подфази.
15. Гласуване на законите /кворум и мнозинства/.
16. Промулгиране и връщане на законите за повторно обсъждане.
17. Парламентарна процедура за образуване на правителството /”колективна инвеститура” и програма на правителството/.
18. Парламентарен контрол – предназначение, основни техники и процедури.
19. Процедури на въпросите и питанията.
20. Гласуване на доверие /инициатива, процедура, мнозинство/.
21. Гласуване на недоверие / инициатива, процедура, мнозинство/.
22. Парламентарни анкети, изслушвания и проучвания.