Основи на правото

Лекции по Основи на правото
Съдържание:

1. Същност на правото като социален регулатор на обществените отношения
2. Предмет и метод на правото
3. Правна норма – структура, видове
4. Система на правото
5. Източници на правото
6. Действие и тълкуване на правните норми
7. Правоотношение. Понятие. Видове
8. Юридически факти, презумции и фикции
9. Субекти на правото
10. Субективно право
11. Юридически актове
12. Юридическа отговорност
13. Представителство – понятие и видове
14. Сделка. Видове сделки. Съдържание и сключване
15. Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
16. Погасителна давност. Придобивна давност. Давностни и преклузивни срокове


Лекции по Основи на правото (вариант 2)
Съдържание:

1. Възникване и същност на държавата
2. Характеристика на правото
3. Правни норми
4. Юридически факти
5. Конституция на Република България
6. Народно събрание
7. Президент
8. Министерски съвет
9. Конституционен съд
10. Съдебна власт. Органи на съдебната власт
11. Административни актове
12. Административни нарушения
13. Административни наказания
14. Учение за престъплението
15. Учение за наказанието
16. Наказателно отговорни лица
17. Престъпление против собствеността
18. Престъпление против стопанството
19. Гражданско правоотношение – определение и елементи
20. Физически лица – правоспособност и дееспособност
21. Юридически лица
22. Правни сделки
23. Представителство
24. Погасителна давност
25. Право на собственост
26. Придобиване и загубване правото на собственост
27. Облигационно правоотношение
28. Договори
29. Изпълнение на задълженията
30. Неизпълнение на задълженията
31. Отговорност при неизпълнение на задълженията. Забава на кредитора
32. Обезпечаване на вземането. Привилегии и поръчителство
33. Залог и ипотека
34. Прекратяване на облигационното правоотношение
35. Договор за продажба
36. Договор за наем
37. Договор за заем
38. Договор за изработка
39. Договор за поръчка
40. Трудово правоотношение
41. Трудов договор
42. Работно време
43. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност