Международни отношения 2021

Лекции по Международни отношения
Съдържание:

1. Системен характер на международните отношения. Роля и значение на системата за живота на обществото.
2. Особености и структура на системата. Структурното й разнообразие.
3. Форми на нейното движение и развитие.
4. Международната среда и националната правна система.
5. Основни етапи в развитието на международните отношения през XX век.
6. Международните отношения в навечерието на Първата световна война.
7. Международните отношения между двете световни войни.
8. Периодът на "студената война". Ново развитие.
9. Управляема система ли са международните отношения. Самоуправлението в системата. Закономерности в стихийност в нейното движение и развитие.
10. Управление на системата.
11. Роля на нормативното регулиране на системата на международните отношения. Международно право и международен морал.
12. Понятие за външна политика и външнополитически процес. Субекти на външнополитическия процес. Външнополитически органи на държавите. Особености и разновидности. Външнополитически механизъм на Република България. Демократични основи и принципи в неговото устройство.
13. Конституционни основи на българската външна политика.
14. Ролята на силата и насилието.
15. Форми на дипломатическо общуване.
16. Формиране на външнополитическите интереси. Национални интереси. Ценностни и приоритетни системи. Външнополитически доктрини. Роля на обективните и субективните фактори при определяне на националните интереси.
17. Обезпечаване на националната сигурност като защита на националните интереси. Безопасност или гарантирана надеждност. Обект и субект на националната сигурност.
18. Начини за преценка на неопределеността.
19. Същност и видове външнополитически решения.
20. Външнополитическо прогнозиране.