История на политическите и правни учения 2021

Лекции по История на политическите и правни учения
Съдържание:

1. Политическа и правна идеология в древна Индия
2. Политическа и правна мисъл на древен Китай
3. Развитие на демократическите учения в древна Гърция
4. Политически и правни учени на древна Гърция. Платон.
5. Политическо правни идеи на Аристотел
6. Политическите и правни учения в периода на упадък на древните гръцки държави
7. Политическо правни учения на древно римската аристокрация. Цицерон. Древноримските юристи.
8. Зараждане на теократическите доктрини. Августин Блажений.
9. Политико правна теория на средновековните схоластици. Тома Аквински.
10. Марсилий Падуански
11. Учението на Николо Макиавели за държавата и политиката
12. Политико-правни идеи на Реформацията
13. Политико-правното учение на Жан Боден
14. Политико-правните идеи на ранния социализъм. Томас Мор и Томазо Кампанела.
15. Учението на Гроций за правото и държавата


Лекции по История на политическите и правни учения (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет на Историята на политическите и правни учения като научна дисциплина. Методология. Място на дисциплината сред другите науки.
2. Преход от додържавна към държавна организация на общността. Схващане на правото в Древността.
3. Древен Китай: патерналистка концепция за държавата. Конфуций, Лао Дзи и др., китайските легисти.
4. Древна Индия: структуралистка концепция за държавата. Редизъм, будизъм, учението на Каутиля.
5. Древна Гърция: рационалистка концепция за държавата. Сократ, Платон, Аристотел.
6. Древен Рим: държавата като правно организирана общност. Цицерон. Ранното християнство.
7. Църквата и държавата през Ранното средновековие.
8. Правни теории през Ранното средновековие.
9. Креационната концепция за държавата: Аврелий Августин, теократични учения, Тома Аквински.
10. Светска концепция за държавата през Средновековието. Фридрих II, Данте Алигиери, Марсилий Падуански.
11. Възраждане на държавата. Ренесанс и Реформация: политически идеи.
12. Правни теории през Късното средновековие.
13. Хуманистична концепция за държавата: Николо Макиавели.
14. Утопичният модел на държавата: Томас Мор, Томазо Кампанела, Френсис Бейкон.
15. Формиране на естествено-правната идеология: предпоставки и видни представители.
16. Естествено-правната концепция за държавата.
17. Политическата свобода.
18. Теорията за разделение на властите: Джон Люк и Шарл Монтескьо.
19. Политическите права. Теорията на Жан Жак Русо за народния суверенитет.
20. Естествено-правната концепция за закона.
21. Френската декларация за правата на човека и гражданина. Правно-политически идеи и принципи.
22. Обща характеристика на политическата мисъл през XIX в.
23. Политическите идеи на класическия либерализъм.
24. Либералната демокрация.
25. Политическият консерватизъм.
26. Позитивизъм.
27. Социализъм.
28. Комунизъм.
29. Анархизъм.
30. Социологическото учение за държавата на Л. Гумплович.
31. Школата на рационалното естествено право. И. Кант.
32. Историческата школа на правото.
33. Юридически позитивизъм. Нормативизъм - Х. Келзен.