Чиновническо право

Лекции по Чиновническо право
Съдържание:

1. Източници на правния режим на държавната служба /Чиновническото право/.
2. Първи български закон за чиновниците.
3. Понятие и принципи на държавната служба.
4. Държавен служител - понятие.
5. Видове държавни служители.
6. Условия за заемане на държавна служба.
7. Конкурс за постъпване на държавна служба.
8. Възникване и модификации на служебното правоотношение.
9. Задължения на държавния служител.
10. Права на държавния служител.
11. Рангове. Повишаване в ранг и длъжност.
12. Подвижност(мобилност) на държавната служба (възможност за изменение на служебното правоотношение).
13. Прекратяване на служебното правоотношение.
14. Защита срещу незаконно прекратяване на държавната служба.
15. Отличия и награди. Отговорност на държавния служител.
16. Дисциплинарна отговорност.


Лекции по Чиновническо право (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет, система и метод на университетската дисциплина Чиновническо право.
2. Понятие за държавна служба.
3. Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители.
4. Типове системи на държавните служители.
5. Държавни служебни правоотношения. Правният режим на държавната служба и трудовото право.
6. Основни принципи и условия на държавната служба.
7. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба.
8. Правно–историческо развитие на институцията на държавната служба и държавните служители в България. Закон за държавните служители от 1922 г.
9. Конституционни основи на държавната служба. Органи на управление на държавната служба. Общо и специално законодателство за държавните служители.
10. Закон за държавният служител – общи положения. Понятие и видове държавни служители според ЗДС.
11. Условия за заемане на държавна служба.
12. Възникване на служебноправоотношение. Процедури и акт за назначаване.
13. Постъпване на служба. Срок за изпитване. Заемане на стажантски длъжности. Служебно досие.
14. Задължения на държавния служител.
15. Задължения на органа по назначаването.
16. Права на държавният служител.
17. Рангове и повишаване в длъжност на държавните служители.
18. Изменение на служебното правоотношение.
19. Прекратяване на служебното правоотношение.
20. Отличия и награди на държавните служители.
21. Дисциплинарна отговорност на държавните служители. Основание, дисциплинарни наказания, дисциплинарно наказващи органи.
22. Производство и актове за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители.
23. Имуществена отговорност на държавните служители.
24. Служебна книжка и служебен стаж.
25. Държавният служител в Европейският съюз:изискания и постъпване на държавна служба.
26. Държавният служител в Европейският съюз: права и задължения на държавния служител.
27. Административна етика (етика на държавната служба. Инфраструктура на административната етика.
28. Етични кодекси в държавната служба.