9. Лични имущества на съпрузите.

Лични са имуществата, които се намират в индивидуално притежание на единия съпруг. Режимът на СИО е императивен, но той не се отнася до цялото имущество, което могат да притежават съпрузите. Първото основание за изключване на вещи от СИО е видът на обектите. СК указва, че в СИО влизат вещите, правата върху вещи и паричните влогове на съпрузите, придобити през време на брака в резултат на съвместен принос, значи, всички останали са лични. Това са: Облигационните права (вземанията) на съпруг, придобити преди брака. Задълженията на съпруга, които не са солидарни и не са за нуждите на семейството, също са лични. Общите задължения - разходите за задоволяване на нужди на семейството се поемат от двамата съпрузи. За задължения, които единият или двамата съпрузи са поели за задоволяване на нужди на семейството, те отговарят солидарно. Всички други задължения са лични. Наследствените права и правата, придобити чрез дарение, дори и по време на брака, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Авторските права, които са с едно комплексно съдържание с имуществени елементи, също остават лично имущество. Парите и ценните книжа имат особен режим. Те, макар и да представляват нещо материално, имат не стойността на документа, а стойността на материализираното в тях право. Парите в брой остават лични. За ценните книжа важи правилото за останалите вещи - щом като са придобити преди брака, те остават лично имущество и обратно. Всичко, което е наследено, остава лично имущество, защото другият съпруг няма никакъв принос. Качеството наследник е лично качество. Но не само наследяването по закон води до лично имущество, а и наследяването по завещание. Вторият подобен случай е свързан с дарението. Дарението е облагодетелстващ договор, при който имат значение мотивите на дарителя, а те са свързани с личността на дарения. В СК има още един пример за липса на принос и заличаване на приноса. Това е хипотезата на принудително изпълнение върху личен дълг на един съпруг. Когато съдия-изпълнителят посегне на вещ, която е в режим на СИО, другият съпруг може да плати половината от стойността на вещта и така да я купи, все едно, че е трето лице. Тази вещ става лична собственост. Законът приема, че той е отделил от личните си пари. Това е императивен закон и няма как да се уговори нещо друго. Съгласно СК, лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване или за упражняване на професия. Дори и по време на брака да са придобити, тези вещи ще останат лични. Последното основание за обявяване на имуществото като лично е т.нар. преобразуване на лично имущество. СК гласи: Лични са вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити по време на брака изцяло с лично имущество. Когато вещите, правата върху вещи и паричните влогове са придобити отчасти с лично имущество, лично притежание на съпруга е съответната част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.