9. Конституционен съд

КС осигурява върховенството на Конституцията. Той е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. КС не осъществява правосъдие. КС се състои от 12 съдии, 1/3 от които се избират от НС, 1/3 се назначават от президента, а 1/3 се избират от общо събрание на от съдиите на върховен касационен съд и върховен административен съд. За съдии в КС се избират български граждани, които нямат друго гражданство и са юристи с високи професионални и нравствени качества, най – малко с 15 г. юридически стаж. Мандатът на съдиите от КС е 9 г. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. КС няма мандат – той е постоянно действащ орган. Състава на КС се обновява през 3 г. от всяка квота. Правомощията на КС са: 1)дава задължителни тълкования на Конституцията; 2)произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и другите актове на НС, както и актове на президента; 3)решава спорове за компетентност м/у НС, президента и МС, както и м/у органи на местното самоуправление и централните изпълнителни органи; 4)произнася се за съответствието на сключените от РБ международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна; 5)произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения; 6)произнася се по спорове за законността на избора за президент, вицепрезидент и народен представител; 7)произнася се по обвинения повдигнати от НС срещу президента и вицепрезидента; 8)установява неизбираемост или несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции; 9)снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на конституционите съдии. КС приема три вида актове – решения, определения и разпореждания.