9. Задължения на държавния служител.

Той принадлежи на държавата. Следователно има задължения към нея. Както и държавата има задължение към него да го защити когато законосъобразно той изпълнява задълженията си, както и да му осигури нормални условия на труд. Държавата е длъжна да му осигури и обезщетение за вреди, причинени във връзка с изпълнение на служебните му задължения.
Основно задължение на държавния служител – да реализира функциите за които той е назначен.
Тези задължения не са договорни, а са законовоустановени. Те са комплексни и са изброени основно в ЗДС, но там не са изчерпателно изброени на всички възможни задължения на държавния служител. Могат да се предвидят такива и в др. НА-ве.

Задължения според ЗДС – 4 основни групи:
1/ встъпителни задължения – възникват след издаването на АА за назначаване (заповедта). Имат еднократен характер. (полагане на клетва и встъпване в служба). Значение на тези зад-я – явяване на работа и съгласие на държавния служител да започне работа като такъв. АА (Заповедта) става окончателен с изпълнението на тези встъпителни зад-я. Започва изпълнението на работата; Клетвата се различава от други клетви – не е тържествена, но е обвързана с правни последици –достатъчна да се отмени заповедта за назначаване;
2/ зад-я по същността на държавната служба – изразяват същността на държавната служба. Разликата е, че имат траен характер. Държавният служител се поставя в положение на подчиненост – пълна зависимост от държавата. Това означава вярност към държавата (трябва да пази служебна държавна тайна), и от друга страна – лоялност към държавата (посвещава работата си в служба към държавата – не може да осъществява реална стачка (не може да стачкува ефективно), защото с нея засяга интересите на д-вата); подчиненост в тесен смисъл озн.конкретна йерархическа подчиненост на по-висшестоящите от него държ. служители, органи на д-вата и др. Това подчинение не може да се абсолютизира – важен е принципа на законността – чл.24, ЗДС.
3/ зад-я по начина на изпълнение на държавната служба – на всеки държ.служител се предоставя длъжностна х-ристика при постъпване на работа. И не могат да му се поставят повече зад-я или да се изменят. Само по изключение, ако това е предвидено в закона. Длъж-та характеристика е гаранция за държ-я служител. Изискване компетентно да си изпълнява зад-ята т.е. познаване на законодателството в областта му. Трябва точно, добросъвестно, обективно и безпристрастно да изпълнява задълженията си ( чл.21, ЗДС);
-работно време - засилена служебна дисциплина – спазване ан установеното работно време, като се използва целево – за служебните задължения – чл.23; чл.49, ал.1, ЗДС – продължителност на работното време. При ненормирано работно време – ако е необходимо за държавната служба. ( чл.50, ЗДС).;
-Зад-е към гражданите – служебни (съдействат им за реализиране на правата им и законните им искания; да изпълнява бързо и точно; (чл.20, ЗДС) – да се произнася без забава.) и морални – не може да бъде невъзпитан, груб или да проявява неуважение (чл.20, ЗДС).
4/ зад-я, извън осъществяването на държавната служба – 1.уведомяване за несъвместимост – (чл.27, ЗДС); 2.зад-е да се декларира имотното състояние – не само в момента на постъпване; чл.29,ЗСД – всяка година той трябва да го декларира до 31 март; 3.зад-е да се опазва престижа на държавната служба