9. Нормативна основа на административното правосъдие.

Основните положения
1) основния закона на държавата е КРБ от 91г- тя урежда изключително много въпроси от административно правната материя.(принципа на разделение на власт, основните ПиЗ на гражданите, устройството и правомощията на изпълнителната власт, административно териториалното деление и единици са уредени в КРБ, както и изключителната държавна собственост, въпросите за концесиите, отчуждаването за държавна собственост, много важен текста е чл.7- отговорност на държавата от незаконосъобразни актове и действия на нейни длъжностни лица и не на последно място са текстовете които се отнасят до административното правосъдие чл.120-регламентира общата клауза за обжалваемост и текста на чл.125- статута на ВАС).
За разлика от всички отрасли, източниците на Адм правосъдие се характеризира с тяхната многобройност и тяхната йерархия, йерархическа подреденост. На върха е КРБ, след това законите и след тях подзаконови административни НА.

2) законите
Общите закони, които са източници:
АПК- връх в развитието на административно процесуалното законодателство. АПК влезе в сила на 12 юли 2006г, но с него 2 основни цели се постигат: уеднаквяване на производствата и завършена система на административните съдилища. До приемането съществуваше ВАС, но с АПК се създадоха първоинстанционните съдилища, които започнаха да функционират от март 2007г. Производствата по административни дела, които са започнали преди 1 март 2007г продължават да се гледат по отменения вече ред, което означава че жалба подадена февруари 2007 ще се гледа не от административния съд, а от районния и окръжния.
АПК отмени няколко закона: 1- Закона за административното производство, 2- Закон за ВАС, 3- Закона за предложенията, сигнали, жалбите и молбите, 4- Закона за административно обслужване на ФЛ и ЮЛ. Наред с това АПК предизвика редица промени в законите, както и в дотогавашния закон за отговорността на държавата за вреди причинени на гражданите- той стана Закон за отговорността на държавата и общините за вреди- променя се материалноправното съдържание на закона(преди само държавата, а сега и общината), отпада и “граждани”, сега е ФЛ, ЮЛ и организации.
АПК внесе изключително много промени: отпада понятието “молба”, използва се искане или заявление- логиката, че гражданина има право на искане или да заявява своите искания и претенция. Друга промяна е, че АПК отдава внимание на облагоприятстваната страна. Много ново за административното правосъдие е възможността за споразумение- двете страни (едната административен орган), допустими са на всички етапи на акта. Намалява се и служебното начало на съда.
- ЗАНН
- Закона за държавната служба
- ЗМСМА
-ЗА
2- специалните закони, предвиждат различни специални производтсваю
- ЗУТ
- Закон за движение по пътищата
- Закона за защита на конкуренцията
- Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
- ЗОСОИ
- много други
Ако съществува специална уредба се прилага тя, а не общата.

3) подзаконови НА - нормативните постановления на МС, правилниците за прилагане на закон, устройствените правилници, наредбите и общинските наредби.

4) Решенията на ВАС, с които се отменя един подзаконов НА също са източници на административното право.
Приложимо право: АА е възможно да е бил издаден в един момент, а да се оспорва при действието на други закони. Съответствието на АА с материалния или процесуалния закон е преценява спрямо момента на издаването на акта.