9. Субекти на правото

Субекти на правото са физическите лица, юридическите лица и държавата чрез своите органи, които встъпват в съответните правоотношения и са адресати на правни норми. Всеки субект на правото се характеризира чрез своите индивидуализиращи белези и правосубектност. Индивидуализиращите белези са тези, които са характерни само за конкретния субект и създават предпоставки той да бъде отличаван от останалите. Правосубектността представлява събирателно понятие, което се формира от три елемента – правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. Правоспособността се изразява в признатата от правото възможност на един субект да бъде носител на права и задължения. Правоспособността не може да бъде отнемана или ограничавана. Дееспособността представлява признатата от правото възможност на субектите самостоятелно да упражняват правата си и самостоятелно да поемат задължения.

 Деликтоспособността се изразява в признатата от правото възможност на един субект самостоятелно да носи отговорност за своите действия. Деликтоспособността не може да съществува без дееспособността, докато обратното е възможно. Държавата също е субект на правото чрез своите органи, които встъпват в съответните правоотношения. Тези органи имат статута на особени юридически лица, които имат публичен характер. Юридическите лица също са субекти на правото. Те представляват обединение на физически лица и имущество за постигане на една обща цел. Всяко юридическо лице като субект на правото се характеризира чрез своите индивидуализиращи белези и правосубектност. Индивидуализиращите белези са нормативно установени (задължителни) и подлежат на вписване при регистрацията на юридическото лице. Такива белези за юридическите лица са фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, капитал изискващ се като минимум. Характерна особеност за правоспособността на юридическото лице е, че правоспособността, дееспособността и деликтоспособността настъпват едновременно. Физическите лица също се характеризат чрез своите индивидуализиращи белези и правосубектност. Индивидуализиращи белези са име, гражданство, местожителство. Правоспособността на физическите лица настъпва с раждането и прекратява със смъртта.