8. Общи имущества на съпрузите.

Терминът "съпружеска имуществена общност" не трябва да се бърка със "семейна имуществена собственост". СИО е общност само на съпрузите, децата нямат никакви права върху нея. Определени имущества стават по силата на закона особено съвместно притежание на съпрузите. Обхват на СИО. Съгласно СК в общността влизат: 1) вещите - движими и недвижими; 2) правата върху вещите, а това са: право на собственост и съсобственост (възможно е и двамата съпрузи да са в съсобственост с трето лице), право на ползване, строеж и т.н; 3) паричните влогове - паричните влогове се събират от банките и те са общи; вземането е общо, макар че титуляр на влога е само един. Условия - трябва да са кумулативно дадени: Придобилият имуществото да има качеството на съпруг - валиден брак, сключен при спазване на всички формални и материални изисквания. Придобитото имущество да е от даден вид - вещ, право върху вещ или паричен влог. Придобиване през време на брака. Съвместен принос – влагане на средства, труд, грижи за децата и т.н. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. СИО, в зависимост от обекта на общността, се разглежда като собственост върху вещи и други вещни права. СИО е съвместно притежание на съвместни права. При СИО е налице дялова собственост. Неделимост на СИО - не може съпрузите да извършат делба на СИО докато трае общността. Даже не могат да сключат и предварителен договор. Всички делби са нищожни. Съпрузите имат равни права на владеене, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи. Същност на общото притежание върху влогове. Отклонението е, че с влога се разпорежда само титуляра. Счита се по презумпция, че той действа със съгласието на другия. Съгласно СК с влога се разпорежда съпругът, на чието име е открит. Когато действията на разпореждане застрашават интересите на семейството или на другия съпруг, по негово искане съдът може да постанови тези действия да се извършват по общо съгласие на двамата съпрузи. Прекратяване на съпружеската имуществена собственост. Общото правило е, че с прекратяването на брака се прекратява и СИО. СК изброява основанията за прекратяване на брака: смърт на единия съпруг, при развод или унищожаване на брака. Това са общите основания. СК урежда едно изключение. Имуществената общност може да се прекрати по съдебен ред и през време на брака, ако важни причини налагат това. Всеки съпруг има правото да предяви такъв конститутивен иск. Искът е конститутивен, защото променя правното положение на другия съпруг. За да бъде уважен искът, ищецът трябва да докаже наличността на "важна причина". Важните причини трябва да увреждат интересите на семейството или на съпруга ищец. В СК е уреден и последният случай на прекратяване на имуществената общност - принудително изпълнение върху отделни вещи, които са съпружеска собственост, за личен дълг на единия от съпрузите, прекратява общността върху такива вещи. При неизпълнение на личен дълг на един съпруг се стига до принудително изпълнение. Съгласно ТЗ, СИО се прекратява с решението за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ или неограничено отговорен съдружник в СД, КД и КДА. СИО се прекратява, за да може неговата половина да се внесе в масата на несъстоятелността.