8. Възникване и модификации на служебното правоотношение.

Съотношение между заповедта за назначаване на лицето и самото правоотношение
Провежда се конкурс за заемане на държавна служба. Има и изключения – кога се започва служ.служба без конкурс. В този конкурс, комисията класира 3-ма кандидати, като са подредени по йерархия, и съгласно изискванията на з-на, органът по назначаването трябва да назначи 1-вия в класацията. ( чл.10д, ал.4, ЗДС). Тук органът по назначаването е поставен при обвързана компетентност. Назначаването се извършва с акт за назначаване, който се конкретизира в закона като административен акт за назначаване. Законодателят не определя изрично какво е наименованието на този АА, то може да бъде различно, но практиката е категорична – нар.се ЗАПОВЕД. По своята същностна характеристика, този АА е индивидуален АА по смисъла на АПК. ( виж определение за ИАА чл.21, АПК; чл.65,75 – на изуст).
Главните белези: овластен орган на изпълнителната власт ( административен орган); индивидуализация ан адресата чрез заповедта за назначаване; създаване на права на държавния служител;
Чл.11, ЗДС – в писмена форма..наименование на акта – заповед, наименование на орган.. (ако постъпва в МС, ще бъде министър), правното основание, ранга, длъжност, размер на заплата – специфичност;
Този АА е основанието за възникването на служебното правоотношение. Т.е. служебното правоотношение все още не е възникнало!
„служебно правоотношение” – то е админ.правоотношение, а не трудово. То възниква от деня на встъпване в длъжност на държавния служител
Встъпване в длъжност = постъпване на държавна служба
Срока за постъпване е 10-дневен от датата на заповедта (според закона); този срок е необходим, защото в този срок задължително държавният служител полага клетва. (чл.14,ал.2, ЗДС) и двете действия (полагане на клетва и встъпване) се удостоверяват писмено в този 10-дневен срок и те са в кумулативна даденост. В момента на встъпването възниква служебно правоотношение.
Ако в 10-дневния срок не положи клетва и не встъпи в длъжност – има уважителни и неуважителни причини. Ако при уважителни причини назначеното лице със заповед не извърши необходимите действия му с енава нов 10-дневен срок. Но този шанс е едократен. (чл.14, ал.4) ако не са уважителни причините – заповедта се отменя – чл.14, ал.5, ЗДС.
Ако има повече от 1 класиран кандидат, не се изпълнява нов конкурс, а органът назначава 2-рия класиран кандидат (чл.10д, ал.5, ЗДС)
Ал.6, чл.10д, ЗДС: - когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи. Се прилага ал.5 – назначават се 2-рия или 3-тия кандидат
Това е редовно служебно правоотношение.

Модификации на служебното правоотношение:
1/ срочно служебно правоотношение; чл.15, ЗДС - тук има заета длъжност;
2/ допълнително служебно правоотношение; чл.16, ЗДС тук има незаета длъжност; нар.се вътрешно заместителство;
3/ служебно правоотношение при непълно работно време; чл.16а, ЗДС