8. Белези на процесуалния елемент.

Процесуалния елемент на правораздавателния процес - административното производство се състои от отделни производства, фази и инстанции. Всичко е регламентирано от закона - сроковете за подаване на жалби, основания за спиране на дело, условията за подсъдност.
Процесуалният елемент се състои в нормативното установяване от система от юридически, материални действия, чрез които функционира съда, за да осъществи административно правосъдие.. Съда служебно следи за спазването на процесуалните правила.

Историята на административното правосъдие

Още в ранните години започват да функционират 2 системи. Търновската конституция провъзгласява принципите, предвижда наказания. След сливането на обединението двете системи се загубват, но си остава Върховния съд с трите колегии - гражданско, административно, наказателно.