8. Юридически факти, презумции и фикции

1. Същност на юридическите факти.
Юридическите факти представляват явления от реалната действителност, които имат равно значение. За разлика от фактите от действителността изобщо юридическите факти са установени от законодателя като такива, защото притежават определени правни характеристики. Тези характеристики са следните:
- Юридическите факти съществуват реално в действителността и тяхното наличие или отсъствие има правно значение;
- Юридическите факти са обществено значими, конкретни и точно установени;
- Винаги са предвидени в хипотезата или санкцията на правната норма;
- Отсъствието или наличието на юридически факти винаги води до настъпване на правни последици, които могат да се изразят във възникване, прекратяване или изменение на правоотношения или в придобиването на права или задължения, както и в придобиването или загубването на правни качества.
Юридическите факти имат тясна връзка както с правната норма така и с правоотношенията, тъй като те винаги се намират или в хипотезата или в санкцията. Връзката на юридическите факти с правоотношенията е тясна, тъй като винаги възникването, изменението или прекратяването на правоотношенията е в следствие на определен юридически факт.

2. Видове юридически факти.
Юридическите факти могат да бъдат класифицирани по различен начин в зависимост от използвания критерии. В зависимост от това дали юридическите факти се проявяват в следствие на съзнателната воля на правните субекти те се делят на юридически действия и юридически събития. Юридическите действия са в резултат на съзнателни действия на дееспособни правни субекти. Те се делят на правомерни и неправомерни. Правомерните са тези юридически факти, при които настъпват желаните и предвидените в правната норма последици. Правомерните юридически факти могат да бъдат право приложни, реализационни, тълкувателни. Неправомерните юридически факти могат да бъдат престъпления, административни нарушения, граждански правонарушения, дисциплинарни. Юридическите събития представляват юридически факти, които възникват независимо от волята на правния субект. Според вида на правните последици, които предизвикват юридическите факти се делят на право пораждащи, право променящи и право прекратяващи. В зависимост от това дали с тяхното наличие или отсъствие правната норма свързва с настъпването на определени последици се делят на положителни и отрицателни юридически факти.

3. Презумпциите и фикциите представляват съзнателно отклонение от реалната действителност с оглед постигане на желани от законодателя цели.
При фикциите се прави съзнателно предположение като се приема за съществуващо явление от обективната действителност, което не съществува. При презумцията се прави предположение от едно явление, което реално съществува в действителността за наличието на друго явление, което е свързано логически с него. Презумциите могат да бъдат оборими и необорими.