7. Имуществени отношения между съпрузите - обща характеристика.

През 1968 г. се е наложила уредбата на СИО. Този режим най-пълно съответства на фактическите отношения в едно семейство. Предполага се, че съпрузите с общи усилия допринасят за придобиването на различните имущества по време на брака. Най-голям недостатък на режима на СИО е неговият императивен характер. Съпрузите не могат да уговарят нищо друго по време на брака и не могат да прекратят това общо притежание докато трае бракът. Именно, за да се даде възможност за избор, в проекта за СК са предвидени три възможности за уреждане на имуществените отношения: 1) режим на общност: 2) режим на разделност и 3) договорен режим. Разбира се съпрузите при сключване на брак няма да са длъжни да определят кой режим избират. Ако те не са определили, законът определя кой е общият режим, запазва се режимът на общност. Уредена е и една презумпция за отношенията на съпрузите с трети лица. Тъй като по принцип, съпрузите са длъжни да обявят на трето лице какъв е режимът на общност, ако това не е направено, предполага се, че те са избрали режим на общност. При режима на разделност проблеми с общността не може да има, защото такава при този режим няма. В проекта има възможност един от съпрузите да предостави на другия управлението на своето имущество. Става въпрос за фактическото предоставяне, а не чрез договор. Третият режим на семейно имущество е договорният. Формата на договора е писмена с нотариална заверка на подписите, ако се прехвърлят недвижими имоти пред местно компетентния нотариус, за да може договорът да бъде вписан по общия ред. А тези договори, с които не се прехвърлят недвижими имоти, също е предвидено да бъдат вписвани в специални книги при съдията по вписванията в съответния район. При сключвано на брак сключващите брак представят удостоверение за сключен брачен договор, за да бъде отразен в акта за граждански брак. Ако няма брачен договор, те подават декларация, с която посочват кой от законовите режими избират. Режимът на брачния договор е по-строг. Веднъж уредени с брачен договор, отношенията не могат да бъдат преуреждани. Не е предвидено още, че ако с декларации сключващите брак изберат един режим, ще могат да го сменят. Режимът в тази насока е императивен.