7. Президент

Президентът е държавен глава. Той се избира пряко от народа. Условията, на които трябва да отговаря са: да е български гражданин и то по рождение; да е навършил 40 г.; последните 5 години да е живял на територията на страната; да не е поставен под запрещение; да не е лишаван от свобода. Мандатът на президента е 5 години с възможност за преизбиране до два мандата.

Правомощията на президента са:
1) представителни функции – той представлява държавата пред други държави и висши държавни делегации; сключва международни договори; назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства.
2) функции по отбраната и сигурността на страната – върховен главнокомандващ на Въоръжените сили; назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили; обявява обща или частична мобилизация, както и положение на война, когато народното събрание не заседава.
3) конституивни функции – назначава и освобождава главния прокурор и председателите на върховните съдилища; участва в конституирането на Конституци- онния съд, като назначава 1/3 от членовете му.
4) функции във връзка със законодателния процес – президентът има право на отлагателно вето – връщане на закон, който е приет от НС за повторно обсъждане; президентът обнародва законите в държавен вестник и срокът за това е 15 дни; опрощава несъбираеми държавни вземания; определя датата за провеждане на избори и референдуми. При осъществяване на правомощията си президентът издава три категории актове – укази, обръщения и послания.