7. Конкурс за постъпване на държавна служба.

Характеристики – конкурсът е:
- доброволен;
- Задължителен;
Изключения от задължителността: чл.16а, 81а, 81б.
За хората с трайни увреждания се обявяват отделни места само за тях.

Обявяване на конкурс:
- публичност;
- органът по назначаване е държавният орган – обявяват публично конкурса за каква длъжност е, изисквания, начин на провеждане на конкурса.

1. Начини за провеждане: ( от тези 4 могат да се приложат 2 начина)
- Тест;
- Писмена разработка на определена тематика;
- Защита на конццепция за стратегическо управление;
- Практически изпит;
- Задължително се провежда интервю;
- Публикува се в национален или местен ежедневник.

2. Създава се специална конкурсна комисия – състои се от 3-7 души. Задължително се включват непосредственият ръководител на длъжността, закоято е обявен конкурса, служител с юридическо образование и представител на човешки ресурси. Могат да се включат и външни спрециалисти, представители на синдикати.
Функции на комисията:
- Допуска лица – изготвя списъци и ги обявява официално ( позволява се административен контрол, но не и съдебен върху акта на комисията) – може да се обжалва пред органа по назначаване ( жалбите нямат суспензивен ефект) – чл.10, 10а, 10б, 10в;

3. Провеждане на конкурса от комисията
Правомощия:
- Класира от 1-во до 3-то място лицата, които успешно са издържали конкурса;
- Решението се изпраща на органа по назначаването (комисията не назначава);
- Дава резултатите на участниците;
- Допуска се само административен контрол;
- Класиралият се на 1-во място следва да бъде назначен ( органът не може да си избира);
- Всеки има право на възражение до органа, който или приема възражението => прекратява конкурса и насрочва нов, или го отхвърля => оставя класацията и назначава лицето;
- Ако държавният орган откаже да назначи лицето, вече подлежи на съдебен контрол.