7. Сила на присъдено нещо.

Характерен белег на правораздавателния акт, само те могат да имат сила на присъдено нещо. Принципите на върховенство на закона налагат за правните спорове от един момент нататък да не могат а бъдат повече пререшавани. правната сила на един юридически акт, независимо какъв е.

Направления, в които се проявява правната сила:
1. очертава се какво място заема той в йерархията
2. адресиран е спрямо определени адресати, има пряко действие спрямо тях
3. по отношение на ТЛ, които не са адресати, но създава последици и за тях
4. има правна сила по отношение на самия автор.

Съдебните решения се проявяват в тези измерения, те са неоттегляемо. Съдебното решение не може да се върне обратно, то е неповрътимо. Именно тази обвързаност, неоттегляемост е свързано с неговата правна сила.
Формална законна сила- чл.64 от ЗАНН. Акта влиза в сила: когато не подлежи на обжалване, когато не са били обжалвани в законния срок, когато са използвани всички възможности за обжалване.
Изхождайки от теориите и съобразени със съвременната съдебна практика бихме направили извода, че: формалната сила се основава в необжалваемостта, необоряемостта на акта- изчерпани са или никога не са имали средства за оспорване на този акт.