6. Лични отношения между съпрузите.

Личните отношения обхващат системата от права и задължения, носещи личен, неимуществен характер. Изпълнение на личните задължения е възможно само като доброволно непринудено действие. Уредбата на личните отношения е твърде обща. В голяма степен те се регулират от извънправните норми - морал и обичай. Съпрузите имат равни права и задължения в брака. Еднаквите права преминават в едно общо задължение за взаимност. Отношенията между съпрузите се изграждат на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност. Общата грижа е развита в СК - съпрузите са длъжни чрез взаимно разбиране и общи усилия и съобразно своите възможности, имущество и доходи, да осигуряват благополучието на семейството и да се грижат за отглеждането, възпитаването и издръжката на децата. Отделни лични отношения: - фамилно име - при съставянето на акта за сключване на брак всеки заявява дали запазва своето фамилно име или взема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето; - избор на местожителство - съпрузите живеят съвместно, освен ако важни причини налагат да живеят разделно. Местоживеенето на семейството се определя по взаимно съгласие. Важни причини и обстоятелства, които от обществена и морална гледна точка оправдават отделното живеене на съпрузите: отбиване на редовна военна служба; трайно лечение; изпълнение на служебни и обществени задължения. По принцип, всеки съпруг има свободата да избира местожителството си. Законът препоръчва на съпрузите да живеят заедно. Те не са задължени да живеят заедно, това е едно същинско задължение, защото няма как да бъдат принудени да живеят заедно. - избор на професия- всеки съпруг има свобода при избор на професия. Според проекта за СК, това право ще бъде стеснено - съпругът ще иска съгласието на другия, ако желае да бъде неограничено отговорен съдружник в СД или КД или да се регистрира като ЕТ, защото неговите кредитори ще могат да насочват исканията си по съдебен ред върху половината от СИО.