6. Основни принципи и условия на държавната служба.

Принципите на държавния служител са онези общи правила които стоят в основата на организацията и функционирането на държавната служба. Проявяват се винаги в нея и намират конкретен израз в отделни форми, институции и процедури. Основните принципи са нормативно уредени в текстовете на ЗДС от чл.4 до чл.18.
- ЗАКОННОСТА е един основните принципи – съгласно които държавния служител при изпълнение на службата си трябва да се ръководи от действащото законодателство и законосъобразните актове издадени от органите на държавната власт.
- ЛОЯЛНОСТ е друго основен принцип – той се изразява в изискването към служителя в изпълнение на службата да се ръководи от интересите на държавата – основен израз намира в клетвата която полага държавния служител при постъпване на работа.
- ПРИНЦИП за защита правата, законните интереси на гражданите.
- принцип на СТАБИЛИТЕТА – той е предназначен да осигурява сигурността на назначението на държавния служител и да се противопоставя на текучеството на кадри в държавния апарат.
- Принцип на ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ - той е проява на стремежа да се де политизира държавната служба и да се разграничи политиката от държавата.
- Принцип на ЙЕРАРХИЧЕСКАТА ПОДЧИНЕНОСТ – той съответства а йерархическата структура на държавния апарат и изразява отношенията на власт и подчинение между различните държавни органи и звена.
- Принцип на БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ДОБРОСЪВЕСТНОСТ в начина на изпълнение на държавната служба. Целта е да се осигури обективност, равноправие и обективност при осъществяване на държавната служба.
- Принцип на ОТГОВОРНОСТ – проявява се в две насоки. От една страна от задължението на държавния служител да отговаря за възложените му задачи и от друга страна и от отговорностите, коти той може да понесе при виновно нарушаване на задълженията си. Тази отговорност може да бъде както административна така и дисциплинарна, наказателна и гражданска.