6. Народно събрание

Народното събрание е орган на законодателната власт. То решава основни въпроси на държавната политика чрез своята законодателна дейност. То единствено може да приема закони. Народното събрание избира и освобождава МС и притежава важни контролни правомощия. Упражнява парламентарен контрол върху дейността на МС и министрите. Народното събрание се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години.

За народен представител може да бъде избран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода. Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Народните представители не носят наказателна отговорност, за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в НС. Те не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за тежки престъпления и то с разрешение на НС.

Народното събрание е постоянно действащ орган. Народно събрание се свиква на заседание от неговия председател. 1-во по негова инициатива; 2-ро по искане на 1/5 от народните представители; 3-то по искане на президента; 4-то по искане на МС. НС може да заседава и приема актовете си когато присъстват повече от 1/2 от НП. НС приема законите и други актове с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите народни представители.

Правомощията на НС са следните:
1) приема, изменя, допълва и отменя законите;
2) приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;
3) установява данъците и определя размера им;
4) насрочва избори за президент;
5) приема решение за производството на национален референдум;
6) избира и освобождава министър – председателя и по негово предложение МС;
7) създава, преобразува и закрива министерства по предложение на мин. – председателя;
8) дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми;
9) решава въпросите за обявяване на война и сключване на мир;
10) обявява военно или др. положение;
11) дава амнистия. Въз основа на тези правомощия НС приема следните актове, закони, решения, декларации и обръщения.