6. Условия за заемане на държавна служба

1. Общи условия – държавният служител трябва да е:
- български гражданин или гражданин на друга държава, член на ЕС или на друга държава, страна по споразумението за икономическо пространство, на Швейцария;
- пълнолетен;
- да не е поставян под запрещение;
- да не е осъждан за умишлено престъпление на лишаване от свобода;
- да не е лишен от правото да заема определена длъжност;

чл.7, ал.4 – за висши държавни служители могат да се назначават само български граждани, както и при функции, свързани с отбраната, вътрешния ред, външната политика, националната сигурност.

2. Специфични условия
Чл.7, ал.1 – зависят от определените специфики на определената длъжност в съответния закон;
Чл.7, ал.2, ЗДСл - несъвместимост с други длъжности

Изключение от правилото, че не може едновременно по трудово и по служебно правоотношение има само за преподавателите във ВУЗ-овете.