6. Основни видове търговци в развитите държави.

Най-често търговци са участници в международната търговия. След влизането на страната ни в ЕС от значение за очертаване на кръга на тези търговци има делението им на наднационални и национални. Разликата между двата вида е, че ако националните търговци са уредени в националните закони, всяка държава-членка урежда видовете търговци по своя режим, то наднационалните търговци се създават с регламент на ЕС, така че това са търговци на самия ЕС.
Наднационални търговци
Те са два броя и това са Европейското дружество и Европейското кооперативно дружество. Като наднационални дружествени форми за извършване на търговска дейност Европейското дружество и Европейското кооперативно дружество са създадени с два регламента на ЕС – това са Регламент 2157/2001, относно устава на Европейско дружество и съответно регламент 1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество.
И Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество са създадени като наднационални дружествени форми, подходящи да извършват търговия на територията на целия ЕС, като и двете форми са адекватни на мащабите на целия ЕС.
Другото общо между Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество е, че по правило техни членове са поданици, а в някои случаи дори търговци на поне две държави-членки на ЕС. Статусът и на Европейско дружество и на Европейско кооперативно дружество е уреден в регламентите, следователно той е еднакъв и известен във всички държави-членки, но двата регламента не дават напълно изчерпателна уредба на Европейско дружество и Европейското кооперативно дружество. В тази връзка, за неуредените въпроси в съответния регламент, по правило е предвидено, че ще се прилагат съответно националния закон на държавата-членка, в която е тяхното седалище за дружество и националния закон на държавата-членка за кооперацията.
ЕД – Европейско дружество също е ЮЛ, като то има статуса на АД на държавата-членка, в което е неговото седалище.
Първата особеност, която регламентът урежда за него е, че неговият капитал, също разделен на акции, но е изразен в € и минималният му размер е 120 000 €.
Другата особеност е, че за да може За да се отличи от националните АД на държавите-членки, неговата фирма трябва да се предшества от съкращението SE.
Третата особеност на това дружество е, че поне двама от неговите акционери трябва да имат седалища или място на основна дейност на територията на ЕС и то на територията на различни държави-членки на ЕС.
Във връзка с управлението на Европейско дружество, регламентът урежда познатите от ТЗ две възможни системи на управление – като при едностепенната система функционират общо събрание на акционерите и съвет на директорите, а при двустепенната – отново общо събрание, както и надзорен съвет и управителен съвет. Регламентът урежда някои особени правила във връзка със свикването на органите на дружеството – кворум и необходимо мнозинство, които като цяло съвпадат с правилата на ТЗ. Представлява се от съвета на директорите при едностепенната система или управителния съвет при двустепенната. Европейско дружество като особен търговец се вписва в съответния регистър на държавата-членка, в която е неговото седалище. Ако Европейско дружество е със седалище в България, то ще се впише в нашия търговски регистър.
Европейско кооперативно дружество – то също както Европейско дружество трябва да има седалище на територията на една държава-членка на ЕС. ЮЛ е. Има променлив брой членове, които по правило не отговарят за неговите задължения, поети в търговията към кредиторите. Различия от кооперацията:
1. Регламентът въвежда изискването за регистрация на капитал, който е минимум 30 000 евро, а по нашия закон няма изискване кооперацията да регистрира капитал;
2. Европейско кооперативно дружество се създава с цел да задоволява нуждите на своите членове и развитието на тяхната икономическа и социална дейност;
4. Колкото до членовете, ако по нашето право членове на кооперация могат да са само ФЛ, членове на Европейско кооперативно дружество могат да бъдат както ФЛ, така и ЮЛ. Когато членовете на Европейско кооперативно дружество са ФЛ техният минимален брой е 5, а когато членовете и са само ЮЛ – 2. Във всички случаи, обаче поне двама от членовете на дружеството трябва да са граждани или поданици на различни държави-членки на ЕС. Европейско кооперативно дружество също се вписва в съответния регистър за търговците на държавата-членка, на чиято територия е неговото седалище. Има особеност в управлението на Европейско кооперативно дружество – съгласно регламента са уредени две системи за управление, подобно на Европейско дружество – едностепенната и двустепенната система, нещо което по нашето право е непознато. И при двете системи на управление функционира общо събрание на членовете, но при едностепенната система, наред с общото събрание действа и административен орган, който е аналог на съвета на директорите на едностепенната система на управление на АД, докато при двустепенната система се формират като цяло същите органи, каквито и по нашия закон за кооперациите – управителен съвет и надзорен съвет. Тук обаче няма председател, какъвто е предвиден по нашия закон. Европейско кооперативно дружество се представлява при едностепенната система – административният орган /аналог на съвета на директорите/, а при двустепенната система – управителният орган.
У нас най-важният вид група търговци са търговските дружества. В тази връзка всяко от нашите видове дружества има свой аналог в развитите държави и макар правната уредба на съответните аналози да има съответните специфики, като цяло за тях важат същите правила, които законът урежда за отделните видове търговски дружества. Първият вид търговски дружества у нас е събирателното дружество, негов аналог в немскоговорящите държави – Германия, Австрия, Швейцария е т. нар. открито дружество. Аналогът на събирателното дружество в страните от романския правен кръг се означа със съкращението SNK, а в англоговорящите държави, близко до събирателното дружество е т. Нар. Неограничено дружество. Като цяло за тези аналози важи всичко, което важи и за нашето СД, разликата е, че по немското и англосаксонското право не са ЮЛ, нямат своя правосубектност, а търговската дейност се извършва от името и за сметка на техните съдружници.
Командитното дружество също има свои аналози, като в германското право то се означава по същия начин – командитно дружество, същото е означението и в правото на френскоговорящите страни, а в англоговорящите държави – неограничено дружество. Там не се прави разлика между КД и СД.
ООД – То има следните аналози: в правото на немскоговорящите държави – ООД, във френскоговорящите държави – ООД, в англосаксонските държави – частна компания. Дружеството няма аналог в правото на САЩ, освен това, то е разпространено в правото на европейските държави само.
АД – в правото на немскоговорящите страни – АД, френскоговорящите страни – анонимно дружество, в правота на англосаксонските страни – публична компания с ограничена отговорност, а по правото на САЩ – корпорация, а в някои случаи като компания с ограничена отговорност с акции.
КДА – има аналог само в немското право, буквално там също означението е командитно дружество с акции.
Колкото до кооперацията като търговец – на запад тя е почти непозната. Там където все още някъде я има, като изключение се означава като кооперация.