6. Действие и тълкуване на правните норми

Действието на правните норми е триизмерно – във времето, в пространство и спрямо лицата. Действието във времето обхваща началния и крайния момент на действие на една правна норма. Принципът е, че правните норми пораждат своето действие от момента на обнародването им в държавен вестник.

По изключение правните норми имат обратно действие т.е. назад във времето, но това трябва изрично да бъде посочено в нормативен акт. Действието на правната норма в пространството е в зависимост от териториалния обхват на правомощията на нейния автор. Принципът е, че правните норми действат по отношение на всички субекти, които се намират на територията на страната освен тези с особен статут на пребиваване.