5. Болестта като пречка за брак. Родството и осиновяването като пречки.

Болестите като пречка за брак са уредени в двете точки на чл.13 СК. Първите са психични болести, а вторите - опасни болести. Не може да сключи брак лице, което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение. Не само болестта се отчита от лекаря, а и нейното развитие. Под пълно запрещение се поставят лица с тежка деградация на личността. Заключението на лекаря може да се обжалва по административен ред и след като последната административна инстанция се произнесе, съдът решава дееспособността. Не може да сключи брак лице, което страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако болестта е опасна само за другия съпруг и той знае за нея. Болестите, опасни за поколението са тези, които се наследяват не непременно от децата, а и от внуците. Всички тези болести трябва да са налице към момента на сключване на брака. Ако се появят по-късно, те не го опорочават. И тук е уредена възможността за саниране на брака, ако болестта бъде излекувана. Родството и осиновяването като пречка за брак. Правната уредба намираме в чл. 13 (2), точки 1, 2 и 3. Родството бива - по права линия и родство по съребрена линия. Общото понятие за родство - това е връзката между две лица, едното от които произхожда от другото лице пряко или непряко, или и двете лица имат общ родоначалник. Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното лице произхожда пряко или непряко от другото лице. Родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното лице да произхожда от другото лице. При родство по права линия всяко родство е пречка за брак. Тук кръвосмешението и моралният елемент са главните аргументи за тази забрана. При родство по съребрена линия пречката за сключване на брак е да четвърта степен, включително. Родството и осиновяването са относителни пречки за сключване на брак. Нямаме кръвно родство, а юридическо, но по СК това е пречка за брак. СК установява 2 типа осиновяване: 1) непълно осиновяване - забранен се оказва само бракът между осиновител и осиновен, и низходящите на осиновения, в качеството на роднини по права линия. Пречки за брак между осиновения и низходящите му, с роднините на осиновителя не се създават. 2) пълно осиновяване - бракът е недопустим само между лицата, които стават роднини по права линия или „братя и сестри”. Пречките за брак с роднините по осиновяване съществуват, докато съществува осиновяването. Ако то бъде прекратено, отпадат и предишните брачни пречки.