5. Видове държавни служители.

ЗА – според него има 3 вида служители:
1. Ръководни длъжности ( държавни служители)
2. Експерти (държавни служители + служители)
3. Технически (служители)

Служителят -> договор -> трудово правоотношение -> КТ
Държавен служител->административен акт ->служебно правоотношение -> ЗДСл.

Главни секретари – ръководят администрацията, но са в нейната структура. Подчинени на областния управител ( министър).

Съгласно ЗДСл.има 2 вида държ.служители в зависимост от функциите им:
1. Ръководни служители – те:
- ръководят;
- носят отговорност за работата на съответното звено;
- отчитат дейността на администрацията.
2. Експерти – те заемат следните длъжности:
- Съветник;
- Държавен експерт;
- Главен юрисконсулт;
- Главен счетоводител;
- Финансов контрольор;
- Държавен инспектор;
- Старши юрисконсулт;
- Младши юрисконсулт.
Длъжностите им се характеризират с аналитични и контролни функции:
- Изготвяне на становища по проекти за изготвяне на НА-ве;
- Становища;
- Анализи, прогнози;
- Разработване на решение за определени управленчески проблеми;
- Анализ на практиката по прилагане на НА-ве.

Чл.7, ал.3 от Наредбата
Единен класификатор на длъжностите в администрацията.
Наредба за прилагане на ЕКДА.
Длъжността юрисконсулт е свързана с осъществяване на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или ЮЛ, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.