5. Състезателно производство.

Страните са две. Едната страна винаги е административният орган, ако е оспорен по административен ред това може да е горестоящият административен орган. страните са процесуално равнопоставени, но имат противоречиви интереси които те отстояват пред съда – в това се изразява състезателното производство. Самият характер на административно правният спор като противоречие между две страни, две групи интереси предполага тази състезателност. Пред съдът не може да се развие друга дейност, освен състезанието.

Състезателността се определя от три фактора:
1. процесуална равнопоставеност на страните. Страните имат равни процесуални права да представят своите искания, да доказват своите твърдения, да представят доказателства и т.н. Равенството е условие за ефектно и справедливо развитие на състезателното производство пред съда.;
2. противоположност на интересите и твърденията. Тя мотивира състезателността – да докажем тезата си пред съда. ;
3. независимо водещ процеса съдебен орган. Задължение на съда е да осигури условия за тази процесуална равнопоставеност и да осигури условия за равнопоставеност на участниците и за обективна състезателност. Съдът трябва служебно да конституира всички заинтересовани лица по едно производство. Съдът има право и задължение да посочи на някоя от страните, че тя не е привела достатъчно доказателства в подкрепа на нейното искане.