4. Типове системи на държавните служители.

Държавните служители заемат различни места в системата на държавният апарат.В правната теория са направени различни класификации според различни критерии на категориите държавни служители.Според характера на функциите които осъществяват държавните служители разделяме на 3 основни категории:-Ръководни служители-Тази категория се състои от служители които заемат ръководни постове в системната на държавния апарат или общинската администрация при осъществяване на тяхната дейност.Те носят отговорност за своите действия по служба,а също и за действията на подчинените им други държавни служители.Те утвърждават управленческите решения и контролират тяхното изпълнение.-функционални служители–те осъществяват административните функциив конкретното организиране и реализация на дейността на съответната администрация,те не утвърждават управленчески решения немогат и не издават административни актове,ноосъществяват определени организационни и контролни функции от служебно и правно естество.-Специалисти – те се отличават от функционалните служители,по своите функции които имат,конкретен и непосредствено изпълнителен характер в цялостното осъществяване на държавната служба.Към тях могат да се предявяват изисквания за квалификационен ценз,свързан с специалността по която работят и характера на работата която изпълняват.Чрез своите специални знания,те подпомагат подготовката на управленческите решения,които се утвърждавати контролират от други категории държавни служители.Конкретната категоризация на държавния служител зависи най вече от длъжностната характеристика на мястото което той заема в администрацията и правомощията които му се предоставят с нея.С поред друго деление на държавните служители според интензивността на връзката м/у държавата и служителя в чисто теоретичен аспект е делението и на преки и косвени държавни служители:преки са тези които непосредствено осъществяват дейност по държавното управление,а косвени са тези които работя в организации подпомагащи осъществяването на държавното управление.Друго деление в съответствие на начина и предназначението на назначаването на държавнитеслужители съществуват четири основни типа системи от държавни служители.Първа политическата система за назначаване на държавни служители–чрез нея се назначават тези държавни служители които идват да работят като екипи,в администрацията на определена политическа сила или държавен деец.И си отиват когато той или съответната политическа сила се оттеглят.Втора политическа системата на общата държавна служба–тя обхваща чиновническия персонал който по принцип включва професионални специалисти,чието назначаване и носене на служба се извършва съгласно традиционната практика на държавната служба.При тази система на назначение,акцента се поставя на назначаването по професионални качества.Тук акцента се поставя и на конкретната длъжност,чийто параметри се определят от съответната длъжностна характеристика.Трета политическа системата на професионалната кариера–тя обхваща държавните служители заемащи дадена длъжност в резултата на професионално и служебно израстване.В тази система,акцента се поставя в/у отделната личност и не толкова в/у съответната длъжност.Но за разлика от политическа система тук кандидата се преценява не толкова от страната на личните му качества,колкото от проявите му на предишната му длъжност.Четвъртата система е колективната система,тя се прилага при,колективни трудови догори на служители и е свързана с обединяването и отстояването на общи интереси.