4. Пълнолетието като условие за брак. Наличие на друг брак като пречка.

Чл.12 СК - единственото условие е брачната възраст или брачната дееспособност - еквивалентна на общата дееспособност - 18г., обусловена от необходимост от достатъчна зрялост за семеен живот, отглеждане на деца и обмисляне. Няма горна максимална възрастова граница или някаква възрастова разлика за желаещите да сключат брак. Но има и отклонение от правилото - може да сключи брак и лице на възраст под 18 г. -абсолютния минимум е навършени 16г. Но трябва да има важни причини и разрешение на председателя на районния съд по постоянния адрес на лицето. Ако и двете лица са под 18г., достатъчно е едно разрешение. Производството може да приключи по два начина: 1) Отказ да се даде разрешение. Този отказ може да бъде обжалван в 7-дн.срок от съобщаването. Решението, с което молбата се отхвърля, не пречи да бъде подадена повторна молба пред същия съд за издаване на същия акт. 2) Дава се разрешение. Ако бъде сключен бракът, непълнолетният бива еманципиран и всички правни действия са достъпни за него. Има едно ограничение - сделки за разпореждане с недвижими имоти. Такива сделки той може да извършва само след разрешението на районния съд по местожителство. Наличие на друг брак като пречка по чл.13 СК. Съгласно СК не може да сключи брак лице, което е свързано с друг брак. Всички съвременни законодателства изискват това отрицателно условие при сключване на брак. Моногамията е възприета почти навсякъде в света. За да е налице тази пречка, никой от съпрузите не бива да се намира в брак с друго лице, или пък и двамата да са вече в брак помежду си. Бракът се прекратява по три начина: при смърт на съпруга, след развод и при унищожаване на брака. Значи, ако е бил сключен някога брак, само след едно от горните основания бившият съпруг може да сключи отново брак. Няма обаче задължителен период на безбрачие между два брака, както е в някои страни, т.е. може веднага след прекратяването на първия да се сключи нов брак. Няма ограничение и в броя на браковете.