4. Държавен служител - понятие.

Дефинирано е в чл.2, ал.1 на Закон за държавния служител;
За изходна база гледаме Закона за администрацията – чл.11, ал.1 – Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица работещи по трудово правоотношение.

Чл.11, ал.2 – ЗА; редът за назначаването и _____се определят със закон;
Чл.13, ал.2, ЗА – според функциите на държавния служител длъжностите са: ръководни, експертни и технически
Ал.3 – не може по трудово правоотношение. Т.е. ръководните длъжности ще се заемат от държавни служители ( и част от експертите). Държавните служители не заемат технически длъжности.

Определение за държавен служител  (чл.2, ал.1, ЗДС) – държавният служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия;

*****
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Длъжностните характеристики се утвърждават от главния секретар, съответно от постоянния секретар на отбраната и от постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно от секретаря на общината, или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност. Длъжностната характеристика на главния секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно на секретаря на общината, се утвърждава от органа по назначаването. Структурата на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение се определят с наредба на Министерския съвет.