4. Сезиране.

Административно правният спор не се повдига служебно от правораздавателният орган. Последният трябва да бъде сезиран с жалба на жалбоподателя или протест на прокурора. Административно правният спор трябва да бъде повдигнат от съда след сезирането му. Съдът не може служебно да се занимава по един административно правен спор. Сезирането е довеждането до знанието до съответният компетентен правораздавателен орган за наличието на спор относно законосъобразността на АА (съдебно решение по административно дело). Довеждането до знанието/ сезирането представлява официално документирано уведомяване на правораздавателният орган за наличието на административно правен спор и искане за осъществяване на административно правосъдие. Най-накрая трябва да се пише какво се иска от страната, която е сезирана правораздавателният орган. без сезирането не може да се задейства системата на административното правосъдие.
Сезирането трябва да е надлежно. Да бъде извършено по съответния определен от закона начин на сезиране, форма (протест, жалба), срок, реквизити. Сезирането трябва да е извършено от субект, който да е оправомощен от закона да стори това.
Чрез сезирането трябва да се повдига един административноправен спор, чието решение се изисква да бъде направено от съда.
Сезираният орган трябва да бъде компетентният орган, който да реши спора.

Сезирането се извършва чрез подаване на жалба от гражданин или организация или протест от прокурора. АПК е приело термина “оспорване”.
Правен интерес. Страните трябва да притежават правен интерес за повдигане на спора и е задължителна предпоставка за надлежното сезиране на административното производство. Правният интерес е необходимата материалноправна предпоставка за възникването на административно правен спор. Правният интерес е необходима процесуална предпоставка за сезирането на съда за решаването на административно правният спор.
Правният интерес е свързан с активната легитимация на жалбоподателя. Активната легитимация в административният съдебен интерес е не само посочването името на жалбоподателят, а и доказването на правен интерес от същото. Трябва да е налице правен интерес към момента на подаване на жалбата. С право на жалба се ползват лицата, чиято правна сфера се засяга неблагоприятно от АА. Неблагоприятното засягане е всяка правна последица от акта състояща се в прекратяване на съществуващи СП, не пораждане на искани СП за чието възникване е нужен отказаният АА. Няма да има правно основание за лицето, за което АА е създал благоприятни правни последици. Правният интерес трябва да е налице както към започване на административното производство, така и към неговото приключване. Интереса трябва да е правен, пряк и личен. Не може да се претендира правен интерес за засегнати чужди права.

Решение 4417/2000г. ВАС