48. Наследствена трансмисия.

Понятие и правна уредба. В практиката има случаи, когато преди да е упражнил правото си за приемане на наследството или преди да се е отказал от него, наследникът почине. В тези случаи неговото право ако не е погасено може да бъде упражнено от наследниците му. Наследниците могат да приемат или да се откажат от наследството на починалия. Това преминаване на правото за приемане или отказ от наследство се нарича наследствена трансмисия. За да се приеме наследството на общия наследодател, наследниците на починалия, който не е упражнил правата си задължително трябва да приемат и неговото наследство. В ЗН през 1997г. се създава нов чл.10 ”а”, според който когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях се счита, че по-възрастният е починал по-рано. Наследствената трансмисия съществено се различава от правото на заместване. При наследствената трансмисия преживелият съпруг на починалия наследява на общо основание докато при наследяването по право на заместване това е недопустимо. Освен това правото на заместване се прилага само при наследяването по закон, докато наследствената трансмисия, както при наследяване по закон, така и при наследяване по завещание.