43. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност

Обикновено с понятието дисциплина се свързва установяването на определен ред, на определени правила на поведение. С постъпване на работа при учреденото трудово правоотношение работникът или служителят започва да изпълнява задълженията си и да упражнява правата си при съответен ред който да осигурява нормална трудова дейност.
Обемът на задълженията на работника -те се установяват от характера на трудовата им дейност. Затова работникът или служителят е длъжен да изпълни всяка задача възложена му от работодателя в рамките на трудовата му функция. Работникът или служителят не е длъжен да изпълнява нареждания на работодателя, които не са включени в трудовата му функция. Нарушение на трудовата дисциплина е виновното неизпълнение на трудовите задължения на работника или служителя. Нарушенията на труд.дисциплина могат да бъдат най-различни, в зависимост от това кое от задълженията си работника не е изпълнил. Най-често срещани нарушения са закъснение, напускане преждевременно на работното място, явяване на работа в състояние което не му позволява да изпълнява възложените задачи. За нарушение на трудовата дисциплина могат да се налагат следните дисциплинарни наказания: забележка, предупреждение за уволнение, уволнение. Работодателят може да наложи дисциплинарно наказание не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от извършването му. Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед в която се посочва нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законния текст (член, алинея, точка) въз основа на който се налага.