40. Трудово правоотношение

Трудовото правоотношение възниква тогава, когато работникът и служителят предоставят на работодателят раб. сила чрез полагане на жив труд. Трудовото правоотношение е двустранно отношение м/у работника и работодателя. За двете страни възникват насрещни права и задължения. То е лично правоотношение. Единствен носител на раб. сила, която представя на работодателят е работникът. При трудовото правоотн. всяка една от страните има повече от едно право и едно задължение. За положения от раб. труд работодателят му дължи възнаграждение. Съществуват 2 вида правоотн. - въз основа на избор и въз основа на конкурс. За избран се смята кандидатът, получил най-много, но не по-малко от половината гласове на учавствалите в гласуването. Трудовото правоотношение възниква от момента на обявяване на кандидата за избран. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на избраното лице на работа. Постъпването на работа трябва да бъде удостоверено писмено. Конкурсът може да се обявява само в случаите, когато длъжността е свободна или престои да бъде освободена, а също и при продължително отсъствие на лицето, което заема длъжността, за времето до завръщане на работа. Конкурсът се провежда от комисия назначена от работодателя. След приключване на конкурса комисията класира на 1, 2, 3 и т.н. място само успешно издържалите конкурса. Трудовото правоотношение се учредява с лицето, класирано на 1 място. То възниква от деня, в който е получено съобщението за резултат от конкурса.