3. Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители.

До приемането на закона на държавния служител през 1999г. в съвременното Българско законодателство,беше запълнена една нормативна празнота,предвид че до тогава липсваше нормативно урежданена статута на държавни служител и разграничаването му от работниците и други видове служители.До приемането на закона в административно правната наука беше изградено едно общо правно понятие за държавен служител,което съдържаше няколко основни характеристики.Най-общоте се свързваха с трудово-правна дейност.По реализацията на функциите на държавният апарат.Според сегашната нормативна уредба за държавен служител,макар и да липсват конкретни нормативни определения на понятието държавен служител и държавна служба като цяло са установени,конкретни правни характеристики въз основа на които могат да се изяснят тези понятия.На първо място държавният служител,осъществява функциите на държаватаи служи в държавният апаратза непрекъсваемото осъществяване на задачите за произтичащи от компетентността на съответния държавен орган.Държавен служител заема щатна длъжност.чрез конкурс или назначение.И осъществява държавната служба по професия.Според административно правната теория и практика се дефинират и критериите за лицата които не са държавни служители.Такива са тези,които в съответното учредителни ведомства извършватработа по трудов договор.Изпълняват обслужващ или помощни материално технически функции или извършват работа от производствен характер.Държавните служители се разграничават от длъжностните лица.Длъжностното лице не винаги е държавен служител и на него са възложили да изпълнява и специално нормативни функции наред другите му задачи.Няма единно определение на понятието държавен служител,такава се извежда с оглед вече посочените характеристики.Понятието държавен служител в различните страни от ЕС също не е унифицирано.То отразява различията които произтичатот различни политически,икономически и социални фактори и исторически традиции.