3. Условия и пречки за брак.

Бихме могли да използваме общото понятие "изисквания" за брака, защото условията и пречките са изисквания на закона по отношение на сключващите брак, за да бъде той валиден. Изискванията са само от закона. Изискванията са свързани с лични качества на лицата, които се преценяват за всеки, сключващ брака поотделно. Длъжностното лице по гражданско състояние следи за тяхното спазване. В СК се изискват декларация и медицински свидетелства за всеки кандидат поотделно. Видове изисквания. Те най-напред се разделят на условия и пречки. Условия са тези обстоятелства, които трябва да са налице, за да се сключи бракът. Условието е само едно: Брак може да сключи лице, навършило18 години. Има и изключение – ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице навършило 16г. с разрешение на председателя на районния съд по местожителство на лицето. Всички други изисквания са пречки, т.е. отрицателни условия. Пречки за сключване на брак – не може да сключи брак лице, което: - е свързано с друг брак; - което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие; - което страда от сериозна болест, предствляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако болестта е опасна само за другия съпруг и той знае за нея. Не могат да сключват брак помежду си – роднини по права линия; братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия до четвърта степен вкл.; лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри.