3. Белези на административно правосъдие и спор.

Административният спор е базовият елемент на административното правосъдие. Трябва да е налице АП спор, за да може той да бъде разрешен от раздавателен орган.
Този спор е правен т.е. разногласието е по правни въпроси по отношение на регламентирани от закона П, З, статут, статус, режим, законни интереси. Предмет на спора е правно поведение, притезание, законни права и задължения.
Спорът е административноправен – несъгласие по въпроси, права, задължения в сферата на АП. Разногласията могат да бъдат отношения на различни елементи и аспекти на АПО – съдържание на акта, форма, органа издал акта, спазване на адм.процесуалните правила, съответствието с целта на закона, изпълнение или неизпълнение на задължението, противоправно поведение и т.н.

Адм. правното съдържание на този спор:
1. Спор относно законността на административен акт (спазени
ли са изискванията за законност, форма, компетентност, съответствие с материалноправните и процесуално правните норми и т.н.).
2. относно изпълнението. Законосъобразни или не са действията на актовете.
3. извършено ли е или не адм.нарушение.;
4. спорове относно дължимо/пресъдено обезщетение относно
исковете за обезщетение по ЗОДОВ;
5. спорове относно правилността и обосноваността на
съд. решения по адм.дела – касационни производства, проиводства по отмяна, възобновяване и т.н.

Спорът е за законосъобразност на АА.
Спорът предполага наличие на АПО. Един правен спор възниква при създало се или предстоящо да се създаде АПО. Именно в процеса на АПО се е проявило противоречието между страните на това правоотношение. Не всяко АПО води до адм.спор. спорът възниква едва тогава, когато едната страна не е удовлетворена в намерението си – лицето е искало нещо, съдът не го е удовлетворил или го е направил само частично. Едната страна твърди, че другата не действа законно спрямо резултата, които цели другата страна.
В АП спор винаги има две страни. Едната страна в спора е винаги административен орган. По начало АПО се развива във вертикална посока. В административно правният спор АПО се развива в хоризонтална посока – двете страни имат еднакви права и задължения, те стават равнопоставени.