39. Договор за поръчка

С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последните действия. Основното задължение на довереника е да изпълни възложените му правни действия. При изпълнението довереникът трябва да се съобрази с допълнителните нареждания на доверителя. Довереникът трябва да извърши лично поръчаните правни действия. Ако не е предвидено заплащане на възнаграждение и за изпълнението на поръчката не са направени разходи и не са причинени вреди на довереника, договорът е едностранен и за доверителя не възникват задължения. С договорът за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на другата страна, а последната - да заплати възнаграждение. Страни по договора са поръчващият и изпълнителят. Изпълнителят е длъжен да изработи договореното без отклонение от поръчката, така че да да е годно за предвиденото в договора предназначение. Изработването поначало става с материали, средства, инструменти и организация на изпълнителя. Той не е длъжен да изработи дължимото с личен труд, освен ако договорът не е с оглед на неговата личност. Изработването трябва да стане с договорен срок. Поръчващият може да проверява изпълнението на д-ра в всяко време и ако стане ясно, че изпълнителят няма да може да извърши работата в срок или по надлежния начин поръчващият може да развали договора и да претентира за обещетение по общите правила. След като е изработил договореното, изпълнителят е длъжен да го предаде на поръчващия. Едва с предаването изпълнителят се освобождава от задълженията си, а собственоста и рискът за изработването преминават в/у поръчващият. Задълженията на поръчващият са 3. Той трябва да окаже необходимото съдействие на изпълнителя. Да приеме изработената съобразно договора работа. Да заплати възнаграждение за приетата работа.