38. Особени права на наследниците по закон и по завещание.

Размерът на наследствените дялове е уреден с разпоредбите на чл.5 до чл.9 ЗН. В чл.5 ЗН – наследниците от първи ред – децата, наследяват по равни части. Като деца на наследодателя се смятат и осиновените от него. при условията на непълно осиновяване по чл.102 на СК, осиновените и техните низходящи не наследяват роднините на осиновителя.
В случаите, когато децата на наследодателя или някои от тях са починали, или недостойни, но има други низходящи – внуци или правнуци, последните наследяват по равни части по право на заместване съгласно чл.10(1) ЗН. В случаите, когато няма наследници от първи ред – наследството се получава от наследниците от втори ред, родителите на наследодателя или онзи от тях, който е жив – чл.6 ЗН.
Когато няма наследници от първия и втория ред наследството се получава от наследниците от трети ред, в който влизат две категории наследници – възходящи от втора и по-горна степен(дядо и баба) и братя и сестри и по право на заместване –техни низходящи. Съгласно чл.7 ЗН ако починалия е оставил само възходящи от втора или по-горна степен – наследяват по равно най-близките от тях по степен. Ако починалия е оставил в трети ред само братя и сестри те наследяват по равни части. Когато починалият е оставил братя и сестри заедно с възходящи от втора и по-горна степен - братята и сестрите получават 2/3 от наследството, а възходящите 1/3. В този случай еднокръвните и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри – чл.8 ЗН.
Правата на преживелият съпруг са уредени в чл.9 на ЗН. Според този текст съпругът наследява част равна на частта на всяко дете. Ако имуществото на починалия е било придобито при условията на закон режим на общност, преживелият съпруг получава ½ от това имущество, а другото се наследява по-равно с децата. Това правило се прилага и в случаите, когато преживелият съпруг наследява със наследниците от втория и третия ред. Преживелият съпруг изключва от наследяване наследниците от четвърти ред, роднините по съребрена линия до 6-та степен включително – уредено в чл.8,ал.4 ЗН. В този ред наследява само ако няма наследници от трите реда и преживял съпруг. При наследяването то четвъртия ред по-близкия по степен и низходящ на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.
Права на преживелия съпруг при наследяването с наследници от втори и трети ред. Съгласно чл.9,ал.2 ЗН, когато съпругът наследява заедно с възходящи (родители) или с братя и сестри, или с техни низходящи(по заместване), той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършване на 10 години от сключване на брака и 2/3 от наследството, когато бракът е продължил повече от 10 години.
Когато преживелият съпруг наследява заедно с възходящи от втора и по-горна степен и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството, когато бракът е продължил до 10 години и половината от наследството, ако бракът е продължил повече от 10 години. Допълнителни разяснения са дадени в Постановление №1 от 1984г. на Пленума на ВС – от него става ясно че второто изречение на алинея 2 на чл.9 ЗН трябва да се разбира в по-различен смисъл – може да наследява с възходящи от втора и по-горна степен.