38. Договор за изработка

С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на другата страна,а последната да заплати възнаграждение.
Договорът за изработка е консенсуален, двустранен и възмезден.
Предмет на задължението на изпълнителя е да „изработи нещо”. Този трудов резултат може да бъде постигнат чрез полагане на физически или умствен труд. При изработката винаги става дума за резултат от работа.
Ако договорът е сключен с оглед на личните качества на изпълнителя, той не може да бъде заместен в работата. Ако договорът не е сключен с оглед на личните качества на изпълнителя, то изпълнителят може да бъде заместен от трето лице. Никой няма право да го ръководи включително и поръчващият. Изпълнителят не може да претендира за никакво възнаграждение,ако в резултат на някакво случайно събитие,поръчаното не може да бъде изработено.Според закона случайното погиване или повреждане на материали е за сметка на този, който го е дал.
Страни на договора за изработка могат да бъдат всякакви правни субекти-физически и юридически лица.
Задължение на изпълнителя.Има две основни задължения:да изработи поръчаното и да го предаде на поръчващия.Изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното „със свои средства”,с оръдия и средства на труда на изпълнителя-машини, инструменти, организация. Изпълнителят е длъжен да извърши работа съобразно поръчката. Изработеното трябва да съответства на уговореното по вид, количество, качество и да е изготвено в срок.
Отговорност на изпълнителя. Ако изпълнителят се отклони от поръчаното или работата му е с недостатъци,то той отговаря за лошо изпълнение. Ако се установи, че отклонението от поръчаното е толкова съществено, че работата се окаже негодна за нейното обикновено или договорно предназначение,поръчващият има право да развали договора с едностранно волеизявление. Той може да търси обезщетение за претърпените вреди на общо основание. Поръчващият им право да проверява изпълнението на рабоата по всяко време. Изпълнителят отговаря за забава,ако не изработи или не предаде работата в уговорения срок. Поръчващият може да иска изпълнение заедно с обезщетение за вредите от закъснението,но може и да развали договора.
Задължения на поръчващия-да окаже необходимото съдействие на изпълнителя по работата ,да приеме изработеното и да заплати възнаграждение за извършената работа.При приемане поръчващия трябва „да прегледа работата” и да направи всички възражения за неправилно изпълнение.Задължението за възнаграждение е обикновено парично.
Отговорност на поръчващия.Ако поръчващият отказва без основание да приеме работата ,която съответства на уговореното,изпълнителят има право да иска вдигане на веща и заплащане на възнаграждението заедно с причинените му вреди.При неплащане на възнаграждение изпълнителя има право да търси лихви от деня на забавата.
Прекратяване на договора за изработка:
-с изработването и предаването на поръчаната работа
-чрез едностранно волеизявление на изправната страна до неизправната за разваляне на договора
-ако изпълнението на работата стане невъзможно,вследствие на причина,за която никоя от страните не отговаря.Никоя от страните не може да претендира нищо.-със смъртта на изпълнителя или ако стане неспособен да извърши работата.